KLids Playing Sunset
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld
Noorden Veld

 

Inbreng LGN raadsvergadering 8 maart 2017 BING rapportage Noordenveld

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft de resultaten van een onderzoek naar het handelen van CDA raadslid Harm Holman bekend gemaakt. Het rapport staat hier: Document Noordenveld - BING-rapportage Gemeente Noordenveld.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Lijst Groen Noordenveld heeft eigen onderzoek naar het grondbezit van de gemeente gedaan en een melding van inwoners ontvangen. Zo was LGN er achter gekomen dat dit gemeenteraadslid na een grondruil, zonder toestemming van de provincie grond van de gemeente gebruikte.

Lijst Groen Noordenveld is blij met de openbare behandeling van dit rapport. Het rapport stond gisteren terecht op de website van de gemeenteraad. Dat is van begin af aan de bedoeling geweest. Het daartoe ingediende voorstel van LGN hoeft wat ons betreft dan ook niet nogmaals op de agenda. Het gaat erom op  een zorgvuldige wijze, maar wel met de noodzakelijke openheid, een integriteitsmelding van inwoners te behandelen.

De burgemeester had voldoende aanleiding om een onderzoek te doen, dus LGN heeft dit terecht aangekaart. Dat is zorgvuldig opgepakt schrijft BING. De koninklijke weg zoals LGN steeds heeft aangegeven. Uit het rapport blijkt dat het betrokken raadslid aan twee wethouders gevraagd heeft om een overeenkomst dan wel een rekening voor het gebruik van de grond. Die heeft hij niet gekregen volgens BING, zodat er geen overeenkomst tussen hem en de gemeente is aangegaan. Het wettelijk verbod daarop is dan ook niet overtreden. Het rapport geeft wel aan dat de gemeente Noordenveld een procedure voor integriteitsmeldingen vast moet stellen. Ook moeten raadsleden hun verplichtingen voldoende op het netvlies krijgen, en moeten raadsleden / politiek ambtsdragers elkaar scherp houden gezien hun verantwoordelijkheid voor het eigen integer handelen.

Het rapport laat nog veel zaken onduidelijk en laat vragen onbeantwoord.

- Overtreding van de gedragscode van Noordenveld (had het raadslid bijvoorbeeld zijn relatie met projectontwikkelaar Vastgoed De Friesche Wouden moeten melden?) is niet onderzocht. Het rapport geeft bij de relevante feiten echter aan dat de melding op basis van overtreding van de gedragscode is gedaan. dus dat had wel moeten worden ondergezocht.

- De afgesproken vertrouwelijkheid is door het CDA geschonden, was dat terecht?

- De situatie is complex: het is niet duidelijk of terecht subsidie is ontvangen voor gemeentegrond en of betrokken inwoners terecht huur hebben betaald.

- Het rapport geeft aan dat het betrokken raadslid artikel 15 Gemeentewet (wat mag een raadslid wel of niet) niet kende, terwijl hij wel een eed heeft afgelegd dat hij zich daaraan zal houden.

- Verder is het bijzonder dat meldingen aan twee wethouders en contact met een ambtenaar over deze zaak, steeds geen belletje hebben doen rinkelen in het gemeentehuis. Het college van B&W wist bij besluitvorming over de grondruil niet dat een raadslid de grond gebruikte terwijl hij wel in de akte genoemd wordt. Hoe kan dat?

- Anders dan eerder in de pers werd gemeld, staat in het rapport dat het betrokken raadslid van mening is dat er wel een overeenkomst tussen hem en de gemeente is. Hem was wel bekend dat een grondruil aanstaande was, en hij wilde wel van de gemeente huren want hij heeft om een overeenkomst en een rekening voor het gebruik van de grond gevraagd.

Als je echt zou willen weten hoe de zaak in elkaar zit, zouden al deze vragen eens goed moeten worden onderzocht. Dat zou ook het meeste recht doen aan de inwoners die de melding hebben gedaan en aan de geloofwaardigheid van de gemeentelijke politiek. Nu blijven er veel open eindes aan deze kwestie.

Zowel aan kennis over het gebruik van gemeentelijke gronden, als aan de alertheid van politici op integer handelen, moet in Noordenveld nog veel verbeterd worden, zo blijkt uit het rapport. Het is dus belangrijk, zoals het rapport ook aangeeft, dat de gemeenteraad meer aandacht aan integer gedrag gaat besteden en dat raadsleden elkaar scherp houden. LGN werkt daaraan graag mee. 

Lijst Groen Noordenveld wil een open en integere politiek 28 januari 2017

Gebruik gemeentelijke grond door Noordenvelds raadslid Harm Holman bespreken in de gemeenteraad.

Al enige tijd is de fractie van Lijst Groen Noordenveld bezig om in stilte, met respect voor het betrokken raadslid, een kwestie over gebruik van gemeentegrond door hem aan te kaarten. De betrokken CDA’ers hebben ervoor gekozen het onderwerp naar buiten te brengen. Die vrijheid hebben zij natuurlijk. Het onderwerp is dan ook niet meer vertrouwelijk. De burgemeester heeft aangegeven dat de zaak nog verder onderzocht wordt, maar het CDA loopt hierop vooruit.

De betrokkenen geven in de media ten onrechte af op Lijst Groen Noordenveld. Onze fractie heeft juist met alle zorgvuldigheid de kwestie opgepakt. Toen Harm Holman geopereerd moest worden, is er voor gekozen te wachten tot hij hersteld zou zijn. Het probleem zit in zijn eigen handelen, dan wel onvoldoende alert handelen, bij een  mogelijke botsing tussen privé belangen en gemeentelijke belangen.

Integriteit is een belangrijk onderwerp in een tijd waarin het draagvlak voor politieke besluitvorming onder vuur ligt. Politici moeten iedere schijn van verstrengeling van persoonlijk belang en het belang van het openbaar bestuur, vermijden. De positie van democratisch gekozen politici is, als het gaat om integriteit en openheid, kwetsbaar. Bij mogelijke schending van integriteit is openheid daarover van het grootste belang om een aantal redenen. Allereerst verdraagt de geloofwaardigheid van democratisch bestuur geen afhandeling in stilte, en ten tweede moet de betrokken politicus, met een openbare functie, zich in het openbaar kunnen verantwoorden.

Volgens een notariële akte van augustus 2015 is er een perceel grasland aan de Norgerweg te Roden (nieuwe eigenaar gemeente Noordenveld) geruild met een perceel grasland aan de Hullenweg te Roden (nieuwe eigenaar Vastgoed de Friesche Wouden). Harm Holman wordt daarin vermeld als gebruiker van de grond. Het perceel grasland aan de Norgerweg was al voor augustus 2015 in gebruik bij Harm Holman voor gras maaien, voor hooi, en het laten gebruiken door derden. De grond was onderdeel van meer gronden die via een makelaar van Vastgoed de Friesche Wouden door Harm Holman werden gebruikt, tegen betaling, overeenkomstig mondelinge afspraken. Na de ruiling werd de gemeente Noordenveld de eigenaar van het perceel en bleef Harm Holman de grond gebruiken. Er was een overeenkomst met de gemeente ontstaan, terwijl Harm Holman toen raadslid was en nog steeds is. Het aangaan van zulke overeenkomsten is volgens de Gemeentewet niet toegestaan. Dat mag alleen als er voorafgaande toestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie is, en die toestemming is er niet.

Door een eigen onderzoek naar het gebruik van gemeentegrond door derden en door de melding van betrokken inwoners aan één van de raadsleden, is Lijst Groen Noordenveld van deze kwestie op de hoogte gesteld. De kwestie is door LGN aan de burgemeester voorgelegd, waarna die de melding van de inwoners heeft onderzocht en heeft afgehandeld, in het najaar van 2016.

Of Harm Holman wist of had kunnen weten dat hij een stuk grond van de gemeente gebruikte, met behoud van de opbrengst en zonder een vergoeding aan de gemeente te betalen, is feitelijk niet van belang. De Gemeentewet eist niet dat iemand dat weet.

Ook is feitelijk voor deze zaak niet van belang dat de gemeente de administratie van gebruik door derden van gemeentelijke eigendom nog steeds niet op orde heeft. Een raadslid is zelf verantwoordelijk voor zijn integriteit. Zaken doen met een samenwerkingspartner van de gemeente als Vastgoed De Friesche Wouden, vereist extra alertheid van een raadslid. De gemeente werkte en werkt samen met Vastgoed De Friesche Wouden bij projecten als de Carré Nieuw-Roden, Roden-Zuid en oude locatie Ronerborg Roden. De relatie van een raadslid met Vastgoed De Friesche Wouden (al dan niet via een makelaar) is in strijd met de gedragscode. Daarbij is die relatie niet gemeld aan de raad, zoals blijkt uit de gegevens op bestuur.gemeentenoordenveld.nl. Ook is het gebruik van gemeentelijk eigendom voor een eigen bedrijf niet toegestaan.

LGN stelt voor de gestelde schending van integriteit in een openbare vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld te bespreken, overeenkomstig de procedure van de Kieswet. Harm Holman heeft dan alle gelegenheid om zich te verdedigen. De raad kan beslissen wat er in dit geval moet gebeuren.

LGN in beeld en met geluid 2014

 

Voor de liefhebbers hieronder wat links naar beeld en geluid op internet uit 2014. Veel hieruit is nog steeds actueel.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbffHNkRGQQ, Johan Kasper, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqqH1G5zieA, Tineke Nieboer, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZpzav_yg8M, Tineke Nieboer en Dorothea Piek, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZfOGm6iB3I, Pierre Baas, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlykU8bh_gM, Harry Waals, 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RLElEGjAwE, Henk Koekkoek, 2014

 

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627