KLids Playing Sunset
Noorden Veld
Maaibeleid
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Nieuwsbrief najaar 2023

In de 11 raadsvergaderingen in najaar 2023 stelde LGN veel vragen. Uit de antwoorden blijkt dat er het nodige fout gaat bij het college en de gemeentemedewerkers. Dat verklaart mogelijk de vaak felle reacties vanuit andere raadsfracties en vanuit het college, op de inbreng van LGN. Blijkbaar nemen de interne spanningen toe. Verder bleek een aantal keren hoe belangrijk het is dat oplettende inwoners hun zorgen bij de raadsfracties melden. In december werd tenslotte een nieuw participatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Als de uitvoering net zo goed gaat als hier staat beschreven, gaat er in Noordenveld veel ten goede veranderen. De praktijk is tot nu
toe helaas nog niet zo. 


Nadat LGN in juni 2023 al aan het college vroeg naar de hoogte van de zoutsilo op de nieuwe gemeentewerf in Roden (ruim 12 meter hoger dan volgens het bestemmingsplan mag) kwam naar buiten dat er de nodige fouten in het dossier zitten: een onjuiste bouwhoogte van de zoutsilo (18,35 in plaats van 16,5 meter hoog), de vergeten opslagtank van 8 meter hoog en het opbouwen zonder vergunning. Een oplettende belanghebbende had net als LGN de nodige vragen en vervolgens kwamen de fouten aan het licht. Dat de gemeente zichzelf een dwangsom moet opleggen (feitelijk betekent dat een bedrag binnen de begroting verschuiven) maakt het beeld van de gemeente Noordenveld voor de buitenwereld nog slechter.


Er gaan ook zaken (uiteindelijk) wel goed. In april 2023 vroeg LGN naar het bedrijf Energieklus dat een uitgekozen permanent bewoonde recreatiewoning niet van energiebesparende maatregelen wilde voorzien. Na enkele niet begrijpende reacties van wethouder Alex Wekema werd via de gemeentelijke website duurzaamnoordenveld.nl, in september alsnog toegezegd dat deze woning in 2024 wordt verduurzaamd.


Begin februari 2023 is het onderzoek “Inventarisatie wateroverlast Peize”, in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Dit naar aanleiding van klachten in het dorp Peize over water in kruipruimtes en overlast na fikse regenbuien. De gemeente heeft toegezegd naar aanleiding van het rapport een plan van aanpak op te stellen om bovengenoemde problemen op te lossen. Na een vraag van LGN-raadslid Nelly Nieuwenhuizen zegde wethouder Robert Meijer toe dat een plan van aanpak eind 2023 er zou zijn. Dat was toen inderdaad klaar.

In oktober 2023 waren in de media berichten te lezen over onrust in Een over de plaatsing van een 5G zendmast bij het veld van de SV Een. De communicatie in de voorbereiding richting omwonenden was ook volgens de wethouder voor verbetering vatbaar, zo staat in de media. LGN heeft met betrokkenen gesproken. LGN heeft vragen gesteld en antwoord ontvangen. Het college heeft informatie verstrekt over de voortgang.


Al vanaf mei 2023 stelt Nelly Nieuwenhuizen namens LGN vragen over een bouwwerk dat verrijst aan de Langbroek bij Altena en Peize. Bijna 50 omwonenden hebben bezwaren tegen het bij de gemeente gemelde plan voor een bed & breakfast en een camping. Volgens het bestemmingsplan mogen er in het gebied geen gebouwen worden bijgebouwd, maar de  eigenaren bouwen wel. Omdat het alleen zou gaan om een werkplaats, fietsenstalling en tuinschuur op de plek van een gesloopte schuur, zou er volgens het college geen vergunning nodig zijn. In november stede LGN weer vragen. Nog steeds is niet duidelijk of de gesloopte schuur er volgens het oude bestemmingsplan mocht staan. Verder bleken enkele raadsleden van de coalitie een vertrouwelijk gesprek met het college over deze kwestie te hebben gehad. Volgens wethouder Robert Meijer gaat alles echter volgens de regels en in het openbaar. De bewoners van Langbroek hebben de zaak inmiddels aan de rechtbank voorgelegd.


De voetpaden in de Hoofdstraat Peize zijn moeilijk begaanbaar, met name met rollator en rolstoel. Het gebeurt met enige regelmaat dat er iemand struikelt en bebloed thuis gebracht moet worden. LGN vroeg of het groot onderhoud voor deze onveilige situatie versneld kan plaatsvinden. Wethouder Robert Meijer gaf aan te proberen dit in 2025 te doen. Naar concrete knelpunten wordt met enige prioriteit gekeken. Kort na de vraag zijn inderdaad enkele gebreken verholpen.


Ook andere fracties stelden vragen Zo vroeg Gemeentebelangen naar de voortgang van de procedure bij de Raad van State over bouwplan Peize Zuid. De gemeenteraad stelde het plan in juli 2022 vast, waarna enkele omwonenden een beroepsprocedure startten. Volgens wethouder Jos Darwinkel meldde de Raad van State dat er nog geen zicht is op concrete behandeldata, maar dat er in april 2024 mogelijk wel wat bekend is.


Tineke Nieboer vroeg namens LGN op 20 december naar bouwplan Zuidpoort Terheijl. De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn te laat gepubliceerd en de toegezegde inloop voor inwoners is niet tijdig bekend gemaakt. Bovendien is een brief van 22 november jl. van de Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl niet inhoudelijk beantwoord. Wethouder Jos Darwinkel reageerde fel en vond dat LGN alleen maar vragen van de belangenvereniging doorgaf. Hij meldde wel dat er een correcte publicatie zou komen en er op 15 januari een inloop in Dörpshuus Nij-Roon zal zijn. Inwoners kunnen tot en met 30 januari een zienswijze indienen.

Ook vroeg LGN naar het vervangen van knotlindes in de Heerestraat Roden door Anna Paulownabomen. Die staan volgens een oplettende inwoner op de zwarte bomenlijst als invasief. Wethouder Jos Darwinkel gaat er intern naar kijken.


Op 13 september was er een consulterende vergadering over Streefbeeld Oosterduinen. Dit is een onderdeel van de Expeditie Norgerduinen die tot doel heeft om de problematiek van permanente bewoning, verloedering en sociale (on)veiligheid rond Norg op te lossen. LGN heeft onder meer gevraagd om goed leesbare stukken. Inwoners hebben kunnen reageren en na enkele keren uitstel staat het onderwerp op 24 en 31 januari 2024 op de raadsagenda.


In september verscheen een brief van het college over verplaatsing van manege de Hulhorst van de Hullenweg in Roden-Zuid naar de kruising Hullenweg / Esweg in Roderesch. De beoogde ontwikkeling is strijdig met de huidige bestemming ‘Agrarisch’. Het college vroeg of de raad het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen wilde behandelen, of dat het college dit zelf kon regelen. LGN wil dit in de raad bespreken vanwege belangen van omwonenden, natuur, verkeer en kosten voor de gemeente. Als drie raadsleden dat
willen moet dat op de raadsagenda komen. Er is echter nog steeds geen raadsvoorstel.


Op 1 november sprak de raad over het vrij geven van het concept gebiedsplan Roden Zuid voor inspraak. Tineke Nieboer reageerde namens LGN. Een interview in De Krant met wethouder Jos Darwinkel heeft veel mensen op het verkeerde been gezet. Het lijkt zo of het plan al rond is, terwijl inwoners nog moeten reageren op deze eerste hoofdlijnen voor woningbouw in het gebied. LGN vroeg om fouten uit het participatieproces in 2021 niet opnieuw te maken en bij de belangrijke documenten ook de Omgevingsvisie (die bouwen In Roden-Zuid niet toestaat) te noemen. CDA was tegen inspraak op dit moment omdat er ten onrechte in staat dat voetbalclub ONR verplaatst moet worden. Verder ging de raad akkoord. Inwoners hebben in november en december op het concept kunnen reageren. Behandeling in de raad staat gepland voor 27 maart en 3 april 2024.

Op 28 september is de “Woonvisie Noordenveld - Samen lukt het” door de raadsmeerderheid vastgesteld. LGN is van mening dat er eerder sprake is van een bouwvisie dan van een woonvisie. De visie is vooral gericht op wat er gebouwd moet worden en waar. Een duidelijke onderbouwing, zoals verwachting van de bevolkingsgroei, doelgroepen, woonbehoeften en aantallen, ontbreekt. Albert Nieuwenhuis verwoordde de tegenstem van LGN (andere fracties waren voor): het accent moet op inbreiding komen te liggen om hiermee het groen maximaal te behouden. Dat blijkt ook uit de adviezen van 800 inwoners die zwaarder hadden moeten meewegen.


Albert Nieuwenhuis voerde ook het woord over de toekomst van basisschool De Hekakker in Norg. Een school waar sprake is van lekkage en mogelijk uitvallen van de verwarming is niet acceptabel voor het leerklimaat en gezondheid van kinderen en leerkrachten. LGN is voorstander van een dorpsbrede insteek met een zorgvuldig participatieplan. Helaas zijn het dorpsplan en de locatiekeuze De Hekakker van elkaar losgekoppeld. Het dilemma was direct starten of wachten. LGN koos net als de rest van de raad voor direct starten met voorbereiden van nieuwbouw op de huidige plek. De schoolleiding durft het aan het huidige gebouw nog maximaal een jaar te gebruiken en daarmee wordt het verblijf in noodlokalen aanzienlijk verkort. LGN stelde wel bij amendement voor om in overleg met samenwerkingspartners bij ontwikkeling van de locatie voor De Hekakker vooraf een op de omstandigheden afgestemd participatie- en  communicatieplan te maken. D66, 1 VVD raadslid, 4 GB raadsleden en LN, waren tegen, de overige 15 raadsleden voor. Gemeentebelangen stelde in een motie voor om in de planvorming voor de nieuw te bouwen basisschool, rekening te houden met het bouwen van woningen voor jongeren. Daar was de hele raad voor. De motie van LGN om nog voor 1 januari 2024 participatie- en communicatieplannen op te stellen voor de uitvoering van de dorpsvisies van Norg en Peize werd verworpen. College en andere fracties wilden wachten op het nieuwe participatiebeleid. Een motie van Gemeentebelangen met het verzoek om in 2023 te starten met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de Brinkhof en omgeving, met alle belanghebbenden, werd wel aangenomen. LGN was tegen omdat dit los van centrumplan en dorpsvisie Norg is. Zo komt er geen integrale aanpak, terwijl zaken wel met andere ontwikkelingen in het dorp samenhangen.

Bestemmingsplan Postmaatseweg / Langeloërweg Norg (De Tip) legt de transformatie van  recreëren naar wonen vast in dit gebied. Voor het probleem van de kadastergrenzen leek een oplossing gevonden. Uit onderzoeken blijkt dat milieuzonering/geluid geen belemmering is voor de bedrijfsvoering van de aangrenzende camping De Norgerberg. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de camping zegde wethouder Robert Meijer toe om te kijken of er een dubbelbestemming wonen en recreatie voor Postmaatseweg 10 mogelijk is bij het Veegplan Buitengebied of een omgevingsplan. Verder kijkt hij naar een recht van eerste koop voor De Norgerberg via een privaatrechtelijke overeenkomst. De raad ging in juli unaniem akkoord. LGN heeft zich sinds 2010 ingezet voor de bestemmingswijziging in wonen, en is blij dat dit voor dit deel van Norg voorlopig klaar is. Nadat ook hier fouten in de stukken stonden, moest de publicatie opnieuw. Er zijn enkele beroepen bij de Raad van State ingediend, onder meer door de Norgerberg. De definitieve oplossing voor de perceelgrenzen zal op deze procedures moeten wachten.

Op 11 oktober sprak LGN met de nieuwe gemeentesecretaris, Sebastiaan Ruddijs. Als het gaat om de problemen in de werkorganisatie ziet hij goede wil, maar zijn de richting en het afronden van trajecten vaak onduidelijk. Elkaar aanspreken en nee zeggen gebeurt te weinig. Er is al wel verbetering in gang gezet, onder meer door minder ziekteverzuim. Voor het contact tussen raadsleden en ambtenaren geldt wat hem betreft openheid.


LGN vindt dat alle lokale papieren media inclusief de Norger Courant, een vergoeding van de gemeente voor de wekelijkse gemeentelijke publicatie horen te krijgen. Hiervoor had LGN een motie voorbereid, die na enkele keren aanhouden op 1 november samen met het CDA werd ingediend. Ondanks tekstaanpassingen waren de andere fracties niet akkoord. Zij namen genoegen met de toezegging van burgemeester Klaas Smid dat de betaling vooralsnog blijft doorgaan en de raad geïnformeerd wordt als er iets wijzigt.

 

Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2024 op 8 en 13 november deed LGN een aantal verbetervoorstellen. Die haalden het niet, waardoor LGN niet akkoord ging. De ontwerpbegroting was dit jaar weken later dan in eerdere jaren beschikbaar. De tijd van voorbereiding voor de raad was erg kort. De langere voorbereidingstijd voor het college leidde niet tot een duidelijkere begroting. Er stonden veel fouten, onjuistheden en onvolledigheden in de tekst. De auditcommissie van de gemeenteraad (dat zijn de raadsleden die zich extra in de financiële stukken verdiepen) gaat overleggen over een betere opzet en voorbereiding van de ontwerp-begroting.
Een krappe personele bezetting wordt al vele jaren als excuus voor fouten gebruikt. Dat zou de gemeenteraad niet langer moeten accepteren. Het college zou daarom prioriteiten moeten stellen, zodat de wel aanwezige medewerkers het werk aankunnen. De motie van LGN om bij de uitvoering van de begroting 2024 prioriteit te geven aan een betere dienstverlening aan inwoners, en de beschikbare personele bezetting vooral daarvoor in te zetten. Kreeg vier stemmen (3 LGN, 1 GB) en werd verworpen.
Helaas hechten weinig fracties belang aan het overeind houden van een aparte begroting sociaal domein. Het college wil het geld daarvoor ook voor andere begrotingsonderdelen kunnen gebruiken. LGN denkt dat het ontlasten van de rest van de begroting ook kan, zonder de aparte begroting voor het sociaal domein af te schaffen. Het amendement om geld voor de zorg voor de zorg te behouden en gelet op de financiële nood op andere beleidsterreinen in Noordenveld, alleen eenmalig het overschot niet toe te voegen aan de reserve sociaal domein, kreeg enkel steun van de CU. GB, PvdA/Gl, VVD, CDA en D66 verzochten in een motie om in 2024 met  voorstellen te komen over de voorwaarden en wijze waarop omgegaan kan worden met de reserve sociaal domein. LGN was net als LN tegen. LGN wil zeker meedenken over zulke voorwaarden. Er kunnen ook meer beleidsonderwerpen onder het sociaal domein worden gebracht, zoals we zien bij de kwijtscheldingsregelingen. Wat dat betreft kon LGN het amendement voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing met geld vanuit het sociaal domein steunen. Hier waren alleen CU en 2 raadsleden van Pvda/Gl tegen. Verder noopt de  hedendaagse bestaansonzekerheid tot gericht handelen in de gemeente Noordenveld. De energietoeslag zou veel sneller uitbetaald kunnen worden. Begin oktober was er al groen licht vanuit Den Haag, terwijl de uitbetaling pas in november was. Verder is de prijs van een kop koffie in de bibliotheek na de verbouwing € 3,00 geworden, veel te hoog voor een gesubsidieerde instelling met een sociale functie.
Het college wil de belastingen en heffingen met zo’n 3% verhogen, ook dat raakt mensen met een laag inkomen als ze net buiten de kwijtscheldingsnorm vallen. Inmiddels blijkt de opbrengst van de OZB in 2023 hoger te zijn dan verwacht en geeft de ontwerpbegroting zelf aan dat rioolheffing en afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Meer fracties hebben zorgen over de lastendruk, die zeker ten opzichte van andere gemeenten stijgt. Ook is er in de raad bezorgdheid over de gevolgen van de verschuiving van rioolheffing van eigenaar naar gebruiker. De tarieven voor 2024 werden in december 2023 bekend. Die vindt LGN te hoog. LGN kon daarom als enige niet instemmen met verhogingen van OZB-tarief, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Bij  amendement stelden GB en PvdA/Gl voor om voor grootgebruikers het lage tarief rioolheffing te laten vervallen. Aangezien dat zo voor inwoners / bedrijven niet eenvoudiger wordt, waren LGN en CDA tegen. De rest was voor. Het amendement van LN om niet in te stemmen met de verplaatsing rioolheffing van eigenaar naar gebruiker kreeg alleen steun van het CDA. LGN is voor de verplaatsing omdat meer mensen dan van kwijtschelding gebruik kunnen maken.
In de begroting 2024 staan voor verkeersmaatregelen alleen de Zevenhuisterweg en Nieuweweg genoemd. 2024 is het laatste jaar van het huidige tienjarig gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. De Fiets op 1 heet dat plan, naar een amendement van LGN. De fiets staat echter nog niet lang niet overal op 1. Bewoners wijzen op de kruising Ceintuurbaan Noord met De Zulthe en de  onveiligheid voor fietsers op de Hullenweg in Roden. Wat LGN betreft worden beide knelpunten in 2024 al aangepakt. Er zijn nog onbenutte financiële mogelijkheden volgens de tussenstand in de trimesterrapportage. Het college en andere fracties steunden dit niet. De LGN-motie om voor het per 2025 benodigde nieuwe verkeer- en vervoerplan een groots opgezet participatietraject te organiseren waaraan alle geïnteresseerde inwoners kunnen deelnemen, kreeg steun van 1 raadslid van GB. De anderen waren tegen.


Op 29 november stelde de raad zonder inspreekmogelijkheid, geld beschikbaar voor grondaankoop ten behoeve van bouwplan Maatlanden-De Zulthe te Roden. Het bedrag bleef geheim. Ook al is een meerderheid van mening dat dit besluit slechts uitvoering van een eerdere beslissing is, het is voor LGN een democratisch recht dat inwoners over raadsvoorstellen kunnen inspreken. LGN ontving een inspreekbijdrage van Stichting De Zulthe-Maatlanden, die Tineke Nieboer voorlas. Zo was er toch nog enige inspraak. Het leidde tot felle reacties van burgemeester, wethouder en andere raadsleden die vonden dat LGN spreekbuis van een belangenorganisatie was. Er zou volgens hen geen sprake zijn van ondemocratisch handelen. De conclusie van LGN dat er twijfels zijn over een rechtmatige, doelmatige, en integere wijze van besteding van 
gemeenschapsgeld, vond geen steun. Dat er niet berekend is of het geld van de aankoop terugverdiend kan worden en dat de financiële situatie zo slecht is dat zelfs geld met een sociale bestemming wordt gebruikt om gaten elders te dichten, was voor anderen geen punt. 18 waren voor, 4 (LGN en LN) tegen. Toch had de inbreng van LGN wel een ander effect: op voorstel van Tineke Nieboer kwamen een aantal agendapunten voor de volgende raadsvergadering niet direct in de besluitvorming zoals burgemeester en griffier wilden, maar eerst in de oordeelsvorming met inspreekmogelijkheid. Het college heeft inmiddels een ontwerp-bestemmingsplan  Maatlanden-De Zulthe gepubliceerd, waarop tot en met 24 januari 2024 door inwoners gereageerd kan worden.


Het bestemmingsplan Schoolstraat 3 te Een is na een rommelige voorbereiding goedgekeurd. Op het terrein van de voormalige CBS De Regenboog wil een projectontwikkelaar 12 woningen bouwen. Na bezwaren van een omwonende tegen onder meer de hoogte van de woningen en het gebrek aan parkeerplaatsen, en toen bleek dat voor 7 duurdere woningen geen belangstelling was, werd het plan kort voor de besluitvorming aangepast. LGN is niet tegen dit plan maar het is wel een twijfelgeval in hoeverre hier niet een wezenlijk ander plan is ontstaan, waardoor het beste zou zijn om het opnieuw ter inzage te leggen voor zienswijzen. De wethouder en de andere fracties wilden dat echter niet. Nu is alleen een procedure bij de rechter nog mogelijk.


Ter uitvoering van het nieuwe sportaccommodatieplan (ISAP 2), nam de raad kennis van de plannen van vv Gomos en de Norger Tennis Vereniging (NTV)/Survival Norg. GOMOS krijgt een taakstellende subsidie van € 1.815.000,00 voor een nieuw en energieneutraal clubgebouw. Aan NTV is een taakstellende subsidie van €540.000,00 beschikbaar gesteld voor een nieuw clubgebouw. Stichting Survival Norg werd op het laatste moment uit het voorstel gehaald. Daarvoor komt een nieuw plan. LGN is bezorgd over de haalbaarheid van projecten in de toekomst vanwege een onzekere gemeentebegroting. Daarnaast vroeg LGN om betere communicatie met verenigingen over wat ze wel en niet kunnen verwachten. Wethouder Alex Wekema zegde toe de financiering in juli 2024 bij de perspectiefnota te behandelen en contact te houden met de verenigingen.


Een aantal keren kwam het bestemmingsplan zandwinning Amerika Een aan de orde. Het gaat hier om herinrichting en de uitbreiding ten westen van de zandwinplas, natuurontwikkeling in het gebied van de huidige zandwinning, een MTB-route en een belevingspunt. Het bestemmingsplan moest in december opnieuw behandeld worden, omdat de stukken die in  september aan de raad waren verstrekt niet klopten. LGN vindt dergelijke fouten, die afgelopen najaar bij zeker 5 bestemmingsplannen voorkwamen, zorgwekkend. Volgens het college komt dit door werkdruk en ziekte.

De gemeenteraad stelde unaniem de Nota Participatiebeleid vast, na enkele jaren voorbereiding door een werkgroep van de raad. Albert Nieuwenhuis heeft daarin namens LGN een belangrijke inbreng gehad. Uit de bijlagen blijkt dat er veel inbreng van inwoners verwerkt is. In zijn woordvoering wees Albert erop dat wanneer vragen waar mensen mee worstelen onvoldoende worden gehoord en erkend, er steeds meer onvrede en polarisatie ontstaat. Als het nieuwe beleid voor gemeentelijke plannen zorgvuldig wordt uitgevoerd worden inwoners vroegtijdig betrokken, is duidelijk waar ze invloed op hebben, is er sprake van een dialoog waarin verschillen met respect worden besproken en wordt er naar elkaar geluisterd. In combinatie met invoering van de nieuwe Omgevingswet betekent dit een enorme cultuuromslag voor ambtenaren, college, raad, initiatiefnemers en inwoners. Een proces dat meerdere jaren in beslag zal nemen.


Verder nam de gemeenteraad unaniem de volgende besluiten:
De Lokale Inclusie Agenda 2023-2026 werd vastgesteld om te blijven werken aan een samenleving waarin iedereen er mag zijn, gelijke kansen heeft en op alle levensterreinen kan meedoen.
Bestemmingsplan Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat Roden met circa 25 woningen: grondgebonden woningen en wooneenheden voor 1 a 2 persoonshuishoudens, is vastgesteld.
Bestemmingsplan MFA De Flint Nietap met vervanging van de huidige basisschool, door een nieuw gebouw met meer functies dan alleen een basisschool (multifunctionele accommodatie, MFA) is afgerond.
Bestemmingsplan Esweg-Meidoornlaan Veenhuizen was akkoord: een woon-zorgboerderij voor 24-uurszorg, met 2 zorg-appartementen, dagbesteding voor 6-8 personen en een woonfunctie voor de initiatiefnemer.
In de Verordening Starterslening Gemeente Noordenveld is een hogere maximale koopsom van € 525.000,00 opgenomen. De starterslening is een kleine aanvulling op een hypothecaire lening bij een bank. LGN gaf daarbij aan dat de meeste starters op de woningmarkt geen hypotheek kunnen krijgen en geen huis kopen. Er zou dan ook prioriteit moeten liggen bij de bouw van sociale koop- en huurwoningen voor starters.
Woningsplitsingsbeleid gemeente Noordenveld is aangenomen met tekstuele amendementen van GB en een motie van de VVD en LN om in 2024 aandacht te besteden aan erfdelen, pre mantelzorgwoningen en bijzondere woonvormen, vooral ook voor jongeren.
Kredietaanvraag sloop voormalige school CBS De Vlinderhof Veenhuizen is goedgekeurd. Dit was in april 2021, toen € 60.000,00 werd gevraagd, aangehouden. In november 2023 was het bedrag inmiddels €104.500,00.
Bestemmingsplan Molenpad 2-4 Peize kwam rond. Daar bevinden zich 2 verouderde sociale huurwoningen van Woonborg. Nu wordt het mogelijk 5 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren.
In verband met de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn besluiten genomen over de invulling adviesrol gemeenteraad, verplichte participatie, delegatie en andere aanpassingen.
Vanwege een wetswijziging is de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen verhoogd van maximaal € 19,00 per maand naar €20,60.
De slotwijziging begroting 2023 is vastgesteld. Daarin staan budgetoverschrijdingen en meevallers. Nelly Nieuwenhuizen liet namens LGN aantekenen dat de te verwachten afrekening van de deelnemersbijdrage RUD (Drentse dienst voor milieucontrole) ten onrechte verhoogd is van € 68.000,00 naar € 103.000,00.
De motie opvang asielzoekers van D66, GB, PvdA/GL, VVD, CDA, CU werd aangenomen. Daarin doet de raad een dringende oproep aan alle gemeenteraden in Nederland om, net als de Groninger en Drentse gemeenten, hun verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen van ontheemden en asielzoekers.

 

Feestdagen

 

LGN wenst iedereen goede feestdagen en een stralend 2024 toe.

vacatures Adviesraad Sociaal Domein Noordenveld

 

LGN vindt het van groot belang dat inwoners en vertegenwoordigers bij het beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en schuldhulpverlening betrokken worden. Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft LGN gesprekken geïnitieerd en het college verzocht om de raad een voorstel te doen voor een adviesraad. In juni 2023 is het raadsvoorstel voor een adviesraad Sociaal Domein aangenomen. Daaruit blijkt ook dat er ook de nodige ondersteuning wordt geregeld, die de vorige adviesraad vaak niet had. Er wordt nu gezocht naar enthousiaste potentiële leden van de nieuwe Adviesraad. Twee vacatures  staan online. Reageren kan tot en met 28 december 2023.

 

Hieronder ook de posts op LinkedIn:

 

nieuwsbrief LGN zomer 2023

De gemeenteraad vergaderde in mei, juni en juli elf keer. Drie keer was er een nieuwe vorm, de consulterende vergadering. Voor het eerst was er zo’n vergadering in april 2023 over de Woonvisie, in mei en juni kwamen het sportaccommodatieplan (ISAP), nieuwbouw basisschool De Hekakker Norg en de perspectiefnota (vooruitblik naar de begroting 2024) consulterend aan de orde. Dit is een onderdeel van de beeldvorming (informatie verzamelen) voordat er discussie (oordeelsvorming) en besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden. Voor LGN is het belangrijk dat de consulterende vergaderingen in de raadzaal en via internet te volgen zijn. Zo kunnen inwoners eerder betrokken zijn, is al vroeg in het proces duidelijk welke ideeën er leven en wat de op te lossen problemen zijn.

Op 3 mei stelde LGN schriftelijke vragen over een bouwwerk dat verrijst aan de Langbroek bij Altena en Peize. Op 6 december 2022 publiceerde de gemeente dat er een aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande schuur aan de Langbroek 7 ontvangen was. Bij navraag bleek dit onderdeel te zijn van een groter plan. Bijna 50 omwonenden hebben bezwaren tegen dit plan voor een bed & breakfast en een camping. Volgens het bestemmingsplan mogen er in het gebied geen gebouwen worden bijgebouwd. De gemeente Noordenveld heeft de eigenaar gemaand de bouwwerkzaamheden te staken. LGN vroeg het college waarom de initiatiefnemer niet gewezen is op het belang van overleg met de omwonenden. Wethouder Meijer gaf op 14 juni aan dat er door de initiatiefnemer slechts een balievraag is gesteld en dat het college niet op de hoogte was van het plan. Als er alleen een verzoek om informatie is, wijst de gemeente niet op het belang van overleg met omwonenden.  Wat LGN betreft gaat de gemeente dat voortaan wel doen. Er is al een folder waar dat in staat. Omdat het alleen zou gaan om een werkplaats, fietsenstalling en tuinschuur zou er volgens het college geen vergunning nodig zijn. Nog niet alle vragen zijn beantwoord, zodat LGN op 3 juli opnieuw vragen stelde.

Op 17 mei is in de raad meegedeeld dat fractievoorzitter Tineke Nieboer van LGN sinds 12 april 2023 de nestrix van de gemeenteraad van Noordenveld is. Tineke is, na het vertrek van Hendrik Smeenge van GB, met bijna 13 jaar het langstzittende raadslid. In het uitzonderlijke geval dat zowel de burgemeester als alle wethouders afwezig zijn, is zij verantwoordelijk voor openbare orde, veiligheid en coördinatie van politie en brandweer.

Het college vroeg in mei een aantal bedragen aan de raad voor projecten in Veenhuizen. LGN vindt het jammer dat de raad alleen nog het geld beschikbaar mocht stellen terwijl de voorbereidingen vrijwel klaar zijn en het geld al is uitgegeven. Door reservering van een bedrag hiervoor in de begroting 2023 (hoofdlijnen waren in november 2022 al duidelijk) had het college dit zelfstandig kunnen doen. Dat is echter niet gebeurd en nu loopt de raad achter de feiten aan. LGN vroeg het college om dergelijke raadsvoorstellen voor het jaar 2024 te voorkomen. Daarom diende LGN een motie in (net als in 2016, bij de voorbereidingen voor de werelderfgoedstatus) om een reserve werelderfgoedstatus Veenhuizen te vormen, waaruit  financiële bijdragen  die behoud en versterking van  de  werelderfgoedstatus  ondersteunen, voldaan  kunnen worden. Bij de stemming hierover op 10 juli 2023 vonden het college en de andere fracties dit echter niet nodig. Dat gold ook voor een motie voor een subsidieregeling voor incidentele culturele projecten / cultuurbudget, om subsidies voor waardevolle culturele activiteiten vlot te kunnen verstrekken.

LGN diende samen met GB en PvdA/GL een amendement in om in het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 de term “jeugdoverlast” vanwege het enigszins negatieve beeld te veranderen in de term ‘Jeugd en Veiligheid’. Dit werd met 5 tegenstemmen van VVD CU, CDA en d66, op 17 mei aangenomen.

GB diende samen met de andere fracties behalve LGN, een motie in om de Verordening Starterslening Gemeente Noordenveld te actualiseren en er een hogere maximale koopsom in op te nemen. Nelly Nieuwenhuizen reageerde namens LGN dat de prioriteit beter bij de bouw van sociale huurwoningen voor starters gelegd kan worden. Het is de vraag hoe vaak de afgelopen jaren gebruik gemaakt is van de starterslening. De meeste starters op de woningmarkt kunnen door flexibele arbeidscontracten en lage inkomens geen hypotheek krijgen en geen huis kopen. De starterslening is maar een kleine aanvulling op een hypothecaire lening bij een bank.

Bestemmingsplan Postmaatseweg / Langeloërweg Norg (De Tip) legt de transformatie van recreëren naar wonen vast in dit gebied. Tijdens de raadsvergadering in maart 2022 bleek dat er nog enkele hobbels genomen moesten worden. Voor het probleem van de kadastergrenzen is dankzij een voorstel van 3 kavelhouders een oplossing gevonden. Voor de overige 3 percelen heeft de gemeente een oplossing bedacht. Daarnaast was er het probleem van de 50-metergrens in verband met milieuzonering. Uit onderzoeken blijkt dat milieuzonering/ geluid geen belemmering is voor de bedrijfsvoering van de aangrenzende camping De Norgerberg. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de camping zegde wethouder Robert Meijer toe om te kijken of er een dubbelbestemming wonen en recreatie voor Postmaatseweg 10 mogelijk is bij het Veegplan Buitengebied of een omgevingsplan. Verder kijkt hij naar een recht van eerste koop voor De Norgerberg via een privaatrechtelijke overeenkomst. De raad ging unaniem akkoord met het plan. LGN heeft zich sinds 2010 ingezet voor de bestemmingswijziging in wonen, en is blij dat dit voor dit deel van Norg afgerond is.

De meerderheid van de gemeenteraad van Noordenveld heeft op 14 juni 2023 ingestemd met het bestemmingsplan voor de Oude Velddijk 26 in Peize. Ondanks jarenlang verzet van omwonenden gaat zij akkoord met de komst van een Naoberhof. Dit is een hof met woonruimte voor ouderen. Planontwikkelaar Naoberhof mag als enige inschrijver verder, maar wel met de nodige kritische aandachtspunten, onder meer over het te weinig rekening houden met de buurt en te weinig rekening houden met duurzaamheid. Omwonenden verzetten zich omdat er te veel woningen komen deze te hoog worden, en er nooit een reactie is geweest op hun petitie, die in korte tijd door 422 mensen ondertekend is. De startsituatie van het bouwen op dit perceel was ongelijk: het was de initiatiefnemers op voorhand gegund. De omwonenden voelen zich niet gehoord, aldus Albert Nieuwenhuis namens LGN. Daarnaast vindt LGN dat er te weinig aandacht is voor de structurele wateroverlast bij de Oude Velddijk. Het voorstel van LGN om bij schade voor omwonenden door wateroverlast de omgekeerde bewijslast toe te passen, zodat omwonenden niet in ellenlange procedures terechtkomen, kreeg op 7 juni 2023 al geen bijval.

Al geruime tijd is de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad gestopt. LGN vindt het van groot belang dat inwoners en vertegenwoordigers zo spoedig mogelijk weer bij het beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en schuldhulpverlening betrokken worden. Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft LGN gesprekken geïnitieerd en het college verzocht om de raad een voorstel te doen voor een adviesraad. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 21 december 2022 reageerde wethouder Kirsten Ipema positief op deze motie van LGN, samen met CDA, CU en LN. In juni was er een raadsvoorstel voor een adviesraad Sociaal Domein. Daaruit blijkt ook dat er ook de nodige ondersteuning wordt geregeld, die de vorige adviesraad vaak niet had. Tineke Nieboer gaf mee om direct nieuwe wervingsmethoden in te zetten met de grootste kans op enthousiaste potentiële leden van de nieuwe Adviesraad. De hele gemeenteraad ging akkoord met het voorstel.

Zoals ieder jaar stonden in juni de ontwerp begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden van gemeenten) op de agenda. Nelly Nieuwenhuizen steunde namens LGN de zienswijze voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD, milieu taken) die een groep raadsleden van de vier Noord-Drents gemeenten had opgesteld. In 2023 was er al een verhoging van de bijdrage met 20,9%. Tijdens 2023 heeft er een extra verhoging plaatsgevonden van 13,4% en de uiteindelijke verhoging voor de begroting van 2024 komt neer op 27,2 %. LGN vroeg toen via een motie om een uiterste inspanning te leveren om de kostenstijgingen de beperken tot de stijging van de prijsindexcijfer. Dat wilde het college echter niet. Omdat er geen fatsoenlijke onderbouwing voor de grote kostenstijging is, ging de gemeenteraad niet akkoord met de extra bijdrage van 7% voor 2024.

In de rondvraag op 14 juni vroeg Tineke Nieboer naar de verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de gemeentelijke zoutsilo op het Haarveld in Roden. Het gaat om een forse verruiming van de hoogte van de toegestane 6 meter naar 16,5 meter. Volgens wethouder Kirsten Ipema waren omliggende bedrijven en omwonenden positief bij de voorbereiding. Op de vraag van LGN of er sprake is van precedentwerking en of voor andere bouwwerken die een duurzaam doel dienen (bijvoorbeeld een windmolen), nu makkelijker van de maximale hoogte kan worden afgeweken, komt nog een antwoord.

Ook vroeg Tineke namens LGN naar de dienstregeling voor de bussen. Volgens de per 1 mei 2023 gewijzigde dienstregeling rijden er in de spitsuren geen 6 maar 4 bussen per uur tussen Roden, Peize en Groningen. Studenten en mensen met een baan, zitten daardoor vaak in een overvolle bus. Zeker voor mensen zonder auto wordt wonen in Noordenveld en studeren dan wel werken in Groningen, zo niet aantrekkelijker. Volgens wethouder Robert Meije heeft het college een zienswijze ingediend voor 2024 bij het OV-bureau waarin meer ritten voor deze lijn bepleit worden. Verder valt de drukte in de bus volgens hem mee.

Er was een eerste advies van de Kinderadviesraad (KAR) aan de gemeenteraad. De KAR vroeg om met voorrang de omgeving van basisscholen verkeersveilig(er) te maken, de snelheid op wegen te verlagen, een campagne te ontwikkelen om automobilisten bewust te maken van de snelheid en van de impact die de snelheid heeft op andere weggebruikers, bij aanpassingen aan de Hullenweg in Roden zo mogelijk leden van de KAR te betrekken en de brief die de KAR aan de provincie wil sturen voor verbeterende verlichting van het fietspad langs de J.P. Santweeweg in Nietap te ondersteunen. LGN-woordvoerder David Helmus vond dit net als de andere sprekers, een goed advies. Ook andere snelle vervoermiddelen dan auto’s mogen vermeld worden. Het is belangrijk om je in het verkeer te realiseren dat we niet altijd weten hoe kinderen denken. De uitvoering van het advies zal in begrijpelijke taal aan de Kinderadviesraad moeten worden gerapporteerd. Een ondersteunende motie nam de voltallige gemeenteraad op 12 juli aan. Over een jaar wordt over de uitvoering gerapporteerd. Op 12 juli traden de leden van de Kinderadviesraad af en werden de nieuwe leden (die in 2023/2024 in groep 8 van een basisschool zitten) benoemd.

De gemeenteraad heeft op 15 mei, 5 juli en 12 juli uitgebreid aandacht besteed aan een nieuw sportaccommodatieplan (ISAP 2), waar de hele raad mee instemde na enkele aanpassingen. LGN vindt het investeren in de accommodaties van groot belang om de gezondheid, sociale binding en leefbaarheid te stimuleren. Bij de voorbereiding blijkt echter geen uitvraag bij alle sportverenigingen en sportaanbieders met een eigen accommodatie te zijn gedaan, alleen bij verenigingen die zich al hadden gemeld of waarmee “toevallig” contact was. Een door GB en LGN voorbereid amendement om verenigingen uit te dagen om plannen uit te werken en in te dienen, en deze plannen terug te laten komen in de raad, was voor iedereen akkoord.

De aanpak is nu dat de gemeenteraad pas om geld wordt gevraagd als een plan klaar is voor de uitvoering. Hiermee hebben zowel de aanvrager als de raad geen helder besluitkader bij het vele voorwerk dat moet worden verricht. Voor de de plannen van vv Gomos, de Norger Tennis Vereniging (NTV)/Survival Norg en Speedcentre Roden heeft LGN samen met GB een amendement ingediend om een financieel kader te stellen door hier jaarlijks bij de begroting een bedrag aan te koppelen. Dit mandement werd ingetrokken nadat de wethouder toezegde dat er bij de consulterende raadsvergadering op 18 september 2023, meer duidelijk zal zijn over de plannen en de verwerking in financiële voorstellen voor de begroting 2024.

In het plan van de Norger Tennis Vereniging worden 4 bomen gekapt. NTV zal dit volgens LGN moeten compenseren met herplant van tenminste eenzelfde aantal forse jonge bomen. Ook moeten er maatregelen komen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Met de concrete plannen gericht op het verbeteren van bestaande accommodaties, heeft LGN geen moeite, wel met meer indirecte plannen gekoppeld aan woningbouwplannen in Roden-Zuid. Het bepalen van locaties voor hockeyclub MHC en vv ONR is tevens een ruimtelijke opgave, waarbij ook participatie van inwoners een rol speelt. Tegelijkertijd begrijpt LGN dat MHC en ONR hier niets mee opschieten, want ze hebben een dubbele behoefte: locatieduidelijkheid en dringende verbeteringen op de huidige locaties. LGN-woordvoerder Albert Nieuwenhuis adviseerde het college met klem om er alles aan te doen om dit vacuüm (er gebeurt eigenlijk niets) zo snel mogelijk op te lossen. Bovendien is ONR in een recente brief samen met vv Nieuw-Roden niet akkoord met een eventuele verplaatsing van vv ONR naar het sportpark van vv Roden. Een door GB en LGN voorbereid amendement om ook onderzoek te doen naar een gezamenlijk sportcomplex op de huidige locatie van vv Nieuw-Roden, werd unaniem aangenomen.

Op 10 juli 2023 had de gemeenteraad de jaarlijkse vergadering over de jaarstukken (2022), trimesterrapportage (2023) en perspectiefnota (2024). De stand van zaken van gemeentelijke financiën en voortgang van projecten werd besproken. Nelly Nieuwenhuizen deed dat voor de jaarstukken, Tineke Nieboer voor de andere twee onderwerpen. LGN wees daarbij op de moeizame planning en vele vertragingen bij projecten. Personeelsbeleid en ICT zijn al vele jaren niet op orde. We lezen in de stukken dat er in 2022 een relatief groot personeelsverloop van 12,5 % was, een ziekteverzuimpercentage van ruim 10% en een grote inhuur van, al dan niet tijdelijk, personeel. De accountant stelt in zijn bevindingen dat de digitale toegangsbeveiliging grotendeels ontoereikend is. Er is een ICT-visie tot 2025, maar de IT-beheersing scoort onvoldoende en hiermee loopt de gemeentelijke organisatie risico’s. Ook heeft een hack plaatsgevonden bij één van de belangrijkste softwareleveranciers. Wethouder Alex Wekema blijft echter geloven dat het beter wordt.

Kostenstijgingen maken dat een project als Peize-Zuid er zeer verliesgevend uitziet. Op de reserve grondexploitaties van ruim vier miljoen, wordt € 1.703.000 voor Peize-Zuid in mindering gebracht. LGN vraagt zich af hoe dit zich zal ontwikkelen nu er vergelijkbare plannen voor Roden-Zuid en Maatlanden/de Zulthe Roden op de rol staan. Het college ziet echter geen probleem.

De trimesterrapportage laat zien hoe groot het probleem van vertraging bij uitvoering van plannen is. Van ongeveer 35 miljoen euro aan budgetten (die van voor 2022 en de eenmalige) is zo’n 28,5 miljoen nog niet besteed. Terwijl er PM posten voor de dorpsplannen Norg en Peize worden voorgesteld (blijkbaar is daar geen geld voor), blijven er bij andere plannen miljoenen ongebruikt liggen.

Bij de rapportage over Vitale Vakantieparken staat vermeld dat voor Camping Ot en Sien Roden wordt gewerkt aan een toekomstperspectief voor na 2024. LGN gaat er vanuit dat dat betekent dat het huidige gebruik van de camping ook dan kan worden voortgezet. Wethouder Robert Meijer wilde daarover niets zeggen.

Centraal in de vooruitblik op 2024 staan de stijgende kosten van (bouw)projecten, problemen met ICT en het gebrek aan mensen om bepaalde vacatures of vervanging tijdens ziekte, in te vullen. Daarnaast is er onzekerheid over bedragen die al dan niet van de rijksoverheid naar de gemeente gaan. Financieel gezien blijkt uit de stukken, dat er meer kosten zijn dan begroot is, maar dat de rijksoverheid ook meer lijkt te gaan bijdragen aan gemeenten. Dat het kabinet gevallen is en alleen nog lopende zaken afhandelt, versterkt de onzekerheid. Genoeg redenen voor LGN om het college te vragen scenario’s te schetsen voor de begroting 2024. Geen PM posten, maar plannen die echt moeten doorgaan en plannen die kunnen doorgaan als er menskracht en geld zijn. Een motie hiertoe werd door de andere fracties afgewezen.

Wat LGN betreft blijft Noordenveld alle lokale papieren media inclusief de Norger Courant, een vergoeding betalen voor de wekelijkse gemeentelijke publicatie. Hiervoor had LGN een motie voorbereid, die is aangehouden tot na de zomer.

Gemeentelijke beleidsvrijheid wordt steeds verder ingeperkt door specifieke uitkeringen vanuit het Rijk. Ook, en met name in het sociaal domein. Om inwoners die het zelf niet helemaal redden, te blijven stimuleren om mee te doen in de samenleving, kan de gemeente zelf meer doen. Gevallen die buiten de datagestuurde “vinkjes” van de vergoedingen van de rijksoverheid vallen, kunnen mogelijk onder de Meedoen regeling voor sociaal gezien noodzakelijke kosten worden gebracht.

Raadsleden krijgen de laatste tijd veel signalen dat inwoners bij de gemeente vastlopen. Ook dit is een prioriteit om te verbeteren: probeer de betrokkenheid van inwoners om te zetten in een positieve bijdrage in plaats van hen op afstand te houden en ideeën niet op te pakken. Loslaten en vertrouwen hebben in de samenleving. Luisteren, zorgen dat mensen gehoord worden.

Op 5 en 12 juli ging de gemeenteraad akkoord met:

-      € 25.000 uit de Algemene Reserve voor een onderzoek naar een nieuw zwembad in Roden.

-      Gebouwenbeheerplan: Rieks Perdok wees namens LGN op het belang van preventief onderhoud. Wacht niet te lang met het nemen van acties als een gebouw aan het eind van zijn levensduur is of niet voldoet aan de Arbowetgeving, De school de Hekakker is hier een voorbeeld van en dat geldt ook voor het gemeentehuis In Roden waar LGN al in 2021 op wees. Dat kan bijvoorbeeld naar de Magista locatie in Roden en dan is er op de huidige plek ruimte voor inbreiden: woningbouw binnen het dorp. Wethouder Kirsten Ipema wil eerst de interne organisatie op orde hebben voordat er een huisvestingsvisie komt. Dat wordt na september 2023, als de nieuwe gemeentesecretaris er is.

-      Tarieven nieuw Grondstoffencentrum: Rieks Perdok benadrukte dat het mooi is dat goed gescheiden afval aanleveren goedkoper wordt en dat de vervuiler betaalt. Vooral het “schoon” aanleveren vraagt wel om een duidelijk communicatie met de inwoners. LGN ziet graag voor het einde van 2024 een evaluatie tegemoet over hoe het nieuwe brengstation functioneert, of de nieuwe prijsstelling klopt en wat de kosten en baten zijn.

-      Verordening Rekenkamer: LGN juicht een meer onafhankelijke Rekenkamer, zonder leden vanuit de gemeenteraad, toe. Nelly Nieuwenhuizen vroeg namens LGN om de onderzoeksrapporten van de Rekenkamer duidelijker op de gemeentelijke website te zetten.

-      Aanwijzing van RTV Zulthe als lokale omroep voor de komende vijf jaar voor onder meer Noordenveld.

Nadat het beëdigen van de plaatsvervangende commissieleden (in plaats van alleen een schriftelijke verklaring), al eerder was goedgekeurd, werden op 12 juli de  plaatsvervangers, waaronder David Helmus en Rieks Perdok voor LGN, beëdigd. Al sinds april 2022 waren aantal en positie van plaatsvervangende commissieleden onderwerp van discussie in de raad. Ook de vergoedingen voor hen zijn opnieuw geregeld. LGN stelde voor om gelet op de lange duur de ingangsdatum met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 te bepalen en niet per 1 september 2023. Met 6 stemmen voor (LGN, CU en PvdA) , en 12 (GB, VVD, D66) tegen werd dat amendement afgewezen. Vanwege dat gebrek aan waardering voor plaatsvervangers stemde LGN als enige tegen het hele voorstel.

In de rondvraag op 12 juli vroeg Tineke Nieboer naar de plannen voor vluchtelingenopvang in woonzorg complex de Noorderkroon in Roden. Sinds half mei zijn zijn de raad, bewoners van de Noorderkroon, zorgmedewerkers en familie niet meer geïnformeerd. Wethouder Kirsten Ipema liet weten bezig te zijn met een aangepast plan voor huisvesting van statushouders, dat na 17 juli bekend wordt gemaakt. Het college is niet concreet met andere opvanglocaties bezig.

Albert Nieuwenhuis vroeg op 12 juli naar de toekomst van basisschool De Hekakker in Norg. Op 12 juni had de gemeenteraad hierover al consulterend gesproken. De medezeggenschapsraad van de school heeft de gemeenteraad benaderd over de noodzaak om snel met een besluit voor een nieuwe school te komen gezien de problemen met verwarming en lekkage in het gebouw. In september 2023 krijgt de gemeenteraad een voorstel voor nieuwbouw van het schoolgebouw, maar is er ook een al dan niet tijdelijke oplossing voor de huidige problemen? Wethouder Kirsten Ipema had het streven om duidelijkheid te hebben voor de zomervakantie, maar dat is niet haalbaar. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing.

Lijst Groen Noordenveld was weer in de media te vinden:

https://rtvzulthe.nl/rik-van-der-es-en-albert-nieuwenhuis-te-gast-in-politiek-op-zaterdag/ . De uitzending zelf is niet meer terug te luisteren.

https://ditispeize.nl/2023/06/ongelijke-startsituatie-omwonenden/#more-25725

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15662332/gat-aan-oude-velddijk-in-peize-wordt-ondanks-tegenstand-opgevuld

https://www.ditisroden.nl/pages/meer2.php?n_id=39378#jump

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15714296/nog-geen-duidelijkheid-over-toekomst-camping-ot-en-sien-in-roden

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=39430

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=39110

De gemeenteraad bereidt vanuit een werkgroep met Albert Nieuwenhuis namens LGN, een nieuw participatiebeleid voor. Zie https://www.noordenveld.nl/praat-mee-over-participatiebeleid. Er zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

4 september Roden, Wapen van Drenthe

5 september Peize, Bij Boon

11 september Norg, Hotel Karsten

19 september online via Microsoft Teams

Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Aanmelden kan via de website van de gemeente.

Nieuwsbrief voorjaar 2023

De gemeenteraad vergaderde in januari, februari en maart en april zes keer.

Roden-Zuid stond in de belangstelling. Op 13 januari maakten raadsleden en wethouders met ondersteuners, een ronde langs de sportcomplexen in Roden-Zuid. Naar de wensen van de verenigingen werd geluisterd. Zo wil de hockeyclub wel naar het terrein van de voormalige camping Beukenhof aan de Borglaan, een aantal complexen wil zonnepanelen, de manege wil verhuizen, voetbalclub ONR wil extra kunstgras en nieuwe kleedkamers, bij VV Roden is ook extra kunstgras nodig en een betere atletiekbaan, het grote bad in zwembad De Hullen heeft betonrot en moet mogelijk in 2025 vervangen worden. De wensen komen in een nieuw sportaccommodatieplan, dat moet aangeven wat wel en niet kan. Vooruitlopend daarop besloot op 8 februari 2023 een meerderheid van de gemeenteraad om de hoek Esweg – Hullenweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwbouw van een nieuwe manege De Hulhorst. Daarbij werd ook uitgesproken dat er zo snel mogelijk een plan moet komen voor woningbouw op de flanken van de Loop, na het verplaatsen van de manege. Het college wil dat doen in een totaalplan voor Roden-Zuid. Lijst Groen Noordenveld heeft tegen gestemd. LGN is voor spoedige verbouwing van de manege. Er zijn echter te veel onzekerheden bij verplaatsing van de manege, hetgeen betekent dat het nog een lange tijd kan duren voordat de manege aan de slag kan. Verbouwen op de huidige locatie is op de korte termijn een veel reëlere optie. Bovendien kost dat de gemeenschap geen 8,5 ton extra. Verder is LGN tegen de woningbouwplannen voor Roden-Zuid.

Niet alleen de manege kost meer dan begroot. Hoewel de begroting 2023 nog maar enkele maanden terug was vastgesteld, vroeg het college aan de raad om nog meer nieuwe budgetten. In een brief aan de raad laat het college weten dat er een overschrijding van de investeringsbudgetten met ruim 7 miljoen (€ 200.000,00 á 300.000,00 op jaarbasis) verwacht wordt. Dit op een totaal van ruim 40 miljoen aan investeringen. Naast de manege (€ 850.000,00), kosten onder meer het Centrumplan Roden (€ 48.000,-  voor een blauwe parkeerschijfzone) een beweegbox (gymzaal met toestellenbergingen) voor Ronerborg en Esborg (€ 1.600.000,00), nieuwbouw gemeentewerf en grondstoffencentrum (€ 1.724.594,00) het nodige extra. De gemeenteraad ging hiermee akkoord. De raads- en commissieleden van LGN waren kritisch over deze extra uitgaven buiten de begrotingsbehandeling om. Een goede afweging met andere plannen die extra geld nodig hebben is zo niet mogelijk. Nelly Nieuwenhuizen liet bij de parkeerschijfzone en het centrumplan Roden weten: “Als we zien hoeveel geld hier naar toe gaat en kijken dan naar Peize (maar voor Norg kan hetzelfde gelden) hoe veel moeite het kost om in het centrum van Peize überhaupt ook iets aan normaal regulier onderhoud gedaan te krijgen, dan kun je eigenlijk constateren, dan hier sprake is van scheefgroei. Het is ook niet voor niets dat LGN bij de begrotingsbehandeling bedragen heeft willen reserveren voor de dorpsplannen van Norg en Peize.” Albert Nieuwenhuis bracht bij de beweegbox naar voren: “Voor een verantwoorde besluitvorming is niet alleen een overzicht van belang, maar ook zicht op waar de grens ligt van wat financieel nog verantwoord is.” En Rieks Perdok meldde bij de nieuwe gemeentewerf: “We praten over gemeenschapsgelden die we maar één keer kunnen besteden. Momenteel ervaren wij als LGN het huidige beleid als handelen naar de waan van de dag en, wat betreft dit extra krediet, als dat we met de rug tegen de muur staan.”

Nelly Nieuwenhuizen bleef namens LGN onvermoeibaar doorvragen naar de afhandeling van de klacht rond procedures voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden. Na meerdere niet nagekomen toezeggingen van burgemeester Klaas Smid en wethouder Robert Meijer namens het college, kwam er in januari een antwoord dat op verzoek van LGN  inmiddels bij de raadsleden bekend is. De bedoeling is dat raad en college hiervan leren.

In november zou de verklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van zonnepark cluster Zuidvelde op de agenda staan. Dat is enkele keren uitgesteld. Uiteindelijk nam de raad op 8 maart 2023 een besluit. LGN, LN, VVD, en CDA hebben tegen gestemd, de andere fracties zorgden voor een meerderheid die het voorstel aannam. Tineke Nieboer voerde hierover het woord. Lijst Groen Noordenveld is voor een meer duurzame manier van het opwekken van energie. Energie opwekken via zonnepanelen heeft dan ook zeker onze steun. Echter ook daarbij dienen een zorgvuldige procedure en het voorkomen van een te groot beslag op bronnen voor toekomstige generaties, voorop te staan. LGN ziet de voor dit grote project gevolgde procedure vooral als een gemiste kans. Er was een kans om samen met omwonenden en andere inwoners een duurzaam plan met breed draagvlak te maken, maar dat is niet gebeurd. Omwonenden zijn geïnformeerd, mochten hun zegje doen, maar zijn niet gehoord. Zoals één van de omwonenden de raad per e-mail heeft laten weten: “Tijdens de laatste bijeenkomst zijn we weliswaar aan het woord geweest maar werden al gauw afgekapt door de voorzitter om vervolgens weer eenzijdig net als met de eerste informatiebijeenkomsten verder te gaan.” Voeg daarbij het niet opvolgen van het advies van de provincie om deze procedure rond de omgevingsvergunning gelijk te laten lopen met die van de natuurvergunning. Daardoor moet de procedure mogelijk nog een keer. En er is het risico dat het elektriciteitsnet de extra stroom die wordt opgewekt net als nu, ook in de toekomst niet aankan. Het lijkt mooi om in één keer aan de eisen van de Regionale Energie Strategie te voldoen, maar de mogelijkheid dat het project nog meer vertraagd wordt, veel duurder wordt of niet tot stand komt is groot.

Het voorstel voor een onderzoek naar woningbouw in het gebied Maatlanden / De Zulthe Roden was na bijna een jaar uitstel in februari en maart aan de orde. Er waren veel insprekers met goede argumenten tegen woningbouw in dat gebied. LGN voerde via Tineke Nieboer aan dat de gemeente zich opstelt als onbetrouwbare overheid. Samen met veel inwoners is in 2017 een gemeentelijke omgevingsvisie vastgesteld. In de zienswijzennota van de Omgevingsvisie staat op bladzij 5 heel duidelijk dat de driehoek bij de Maatlanden als woningbouwlocatie van de kaart verwijderd wordt, omdat het gebied op deze manier aanwijzen, niet strookt met de ambitie om de Maatlanden als groene zone tussen landschappen en bebouwing van noord naar zuid te benoemen. De gemeenteraad heeft deze zienswijzennota vastgesteld en dus uitdrukkelijk besloten niet te bouwen in dit gebied. Door de omgevingsvisie te negeren handelt de gemeente onbetrouwbaar. Er zijn nog genoeg echte inbreidingsmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied. Alleen al in Roden zijn dat de locatie van het oude postkantoor, de Kanaalstraat tegenover de Vrijbuiter, verschillende locaties aan de Heerestraat, camping Dorado, hoek Wilhelminastraat / Kanaalstraat, omgeving Schoolstraat / Gemeentehuis, de plek van eerder afgebroken huurwoningen aan de Zulthereschweg etc. De behoefte op dit moment is die aan sociale huurwoningen. De naar schatting 12 van dergelijke woningen die op het terrein Maatlanden De Zulthe zouden moeten komen, zijn ongetwijfeld op één van de echte inbreidingslocaties mogelijk. Ruimte voor natuur en ruimte voor minder intensieve landbouw zijn noodzakelijk om een duurzame gemeente te worden: een leefbare omgeving, ook voor komende generaties. Bij de stemming waren de 4 stemmen van LGN en LN tegen, de andere 19 waren voor.

Een goed voorbeeld van bouwen op een geschikte plek is het bouwplan voor appartementen aan de Kanaalstraat Roden. Daar heeft het college het overleg met omliggende bedrijven (met name houthandel Klok) over geluidsoverlast voor de woningen echter te laat gestart. Bij de besluitvorming op 12 april 2023 waren er nog veel onbeantwoorde vragen, en moesten er nog gesprekken met betrokkenen plaatsvinden. Als blijkt dat vanwege de geluidsoverlast de afstand tussen woningen en houthandel Klok toch groter moet zijn, moet het bestemmingsplan aangepast worden. LGN wilde daarom het besluit met 1 of 2 maanden uitstellen. De meerderheid wilde dat niet Hoewel LGN voor woningbouw aan de Kanaalstraat is, is de fractie tegen de wijze waarop met betrokkenen wordt omgegaan. Vanwege dit dilemma trok LGN zich terug voor de stemming (net als LN) en verliet de raadzaal. De overgebleven 18 raadsleden stemden allen voor.

Bij schade in gebieden met mijnbouwactiviteiten, zoals het gebied van de gasopslag onder Langelo en wijde omgeving, pleit Noordenveld al lang voor hantering van een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat degene die de bodem verstoort schade bij derden vergoedt, tenzij wordt aangetoond dat de schade een andere oorzaak heeft. De ondergrond in grote delen van Noordenveld bevat grondsoorten die zeer krimp- en zwelgevoelig zijn. De grondwaterstanden zijn daarbij van grote invloed. Daar is zorg over rond bouwprojecten in Roden en Peize. Het bouwprotocol van Noordenveld vraagt van bouwers een verantwoorde en proactieve aanpak van risicobeheersing met als doel het minimaliseren van schades in de omgeving met een geotechnische oorzaak. Voor de schade die desondanks ontstaat, is wat LGN betreft een praktische aanpak nodig. Een omgekeerde bewijslast (de bouwer moet aantonen dat schade niet door werkzaamheden in het gebied is veroorzaakt) is daarvoor een goede methode. Het college en de andere fracties waren echter bang voor hoge kosten. Blijkbaar verwachten ze veel schadeclaims. De motie werd niet aangenomen.

Tineke Nieboer is voorzitter van de groep raadsleden die zich bezighoudt met de schades aan gebouwen door de gasopslag Langelo. Op 15 maart organiseerde deze groep een presentatie over bodemdaling voor raadsleden en ondersteuners. Die ging over bodem en ondergrond (inclusief grondsoorten, grondwater, waterlagen etc.). Er kwam duidelijk naar voren dat je niet zomaar overal kunt bouwen. En dat geldt in het bijzonder in delen van de gemeente Noordenveld waar we te maken hebben met een complexe bodem waarin verschillende grondsoorten soms dicht op elkaar liggend voorkomen. Vooral gebieden met potklei en veenresten zijn zeer gevoelig. Als in de periode van bouw of over een nog langere periode daarna, de waterstanden worden aangepast (om te kunnen bouwen en om droog te kunnen wonen) dan kan dat grote consequenties hebben, zoals schade aan woningen. Dit ondersteunt de zorgen zoals verwoord in de motie

Een motie van GB, LN en CDA om bij het kabinet en bij de Tweede Kamer fracties erop aan te dringen het besluit rond hertenkampen te herzien en damherten alsnog te plaatsen op de positieflijst met dieren die per 1 januari 2024 ingaat, werd aangenomen. LGN stemde via Albert Nieuwenhuis in. LGN is tegen dierenleed, maar is hiervan niet overtuigd voor wat betreft hertenkampen.         

Een motie was er ook bij de Evaluatie Gids Omgevingskwaliteit (eerdere welstandsnota over het uiterlijk van gebouwen) van GB, LGN, PvdA/GL, LN en CDA om een voorstel met concrete en meetbare doelen voor het welstandsbeleid uit te werken en een vaste beknopte enquête in te voeren om de ervaringen van inwoners/aanvragers met het welstandsproces inzichtelijk te maken. Albert Nieuwenhuis heeft deze namens LGN voorbereid omdat naast experts, ook de aanvragers bij de evaluatie betrokken moeten worden. Met deze motie ging de hele raad akkoord.

Het voortaan beëdigen van de plaatsvervangende commissieleden (in plaats van alleen een schriftelijke verklaring), werd door de hele raad goedgekeurd. Het toegang verlenen aan een beperkte kring vaste steunfractieleden tot vertrouwelijke stukken en vertrouwelijke bijeenkomsten wees de meerderheid van GB, LGN en een deel van PvdA/GL af.  Tineke Nieboer verwoordde dat LGN tegen meer regels en nodeloos ingewikkelde procedures is. Als kleinere fracties met meer plaatsvervangers hadden kunnen werken, was het voorstel niet nodig geweest. Helaas heeft een jaar geleden de meerderheid van de gemeenteraad het aantal plaatsvervangers gelimiteerd op 2.

Lijst Groen Noordenveld was weer in de media te vinden:

Nog maar eens een discussie over zonnepark Zuidvelde ondanks boycot - RTV Zulthe

Bewegen en gamen moeten hand-in-hand gaan in Roden - RTV Drenthe

Onbespreekbaar of niet: raad Noordenveld ziet bouwen in Roden-Noord wél zitten - RTV Drenthe

Eindelijk schot in verhuizing manege De Hulhorst in Roden - RTV Drenthe

https://www.ditisroden.nl/pages/meer2.php?n_id=38344#jump

Geen omgekeerde bewijslast bij Noordenveldse bouwprojecten: 'financieel onhaalbaar' - RTV Drenthe

Houtzagerij versplintert raad niet: woningen in Roden mogen doorgaan - RTV Drenthe

 

22 april 2023

Nieuwsbrief LGN eind 2022

De gemeenteraad vergaderde in november en december zes keer. Op 2 en 7 november was de begroting 2023 aan de orde. LGN spitste de inbreng toe op vier onderwerpen:

- De onvoorspelbaarheid van de begrotingsplannen. Bij de behandeling van de perspectiefschets 2023 gaf het college aan, dat gelet op de grote bedragen aan niet bestede budgetten, het voorspellend vermogen van de begroting zou verbeteren. Uit de antwoorden op de vragen van LGN blijkt dat dat niet is terug te vinden in deze begroting. Dat betekent dat ook in 2023 net als in eerdere jaren,  zeer veel plannen uiteindelijk pas later of niet uitgevoerd worden. Een motie van LGN met het verzoek om in juni 2023 een aantal scenario’s met weinig tot veel projecten te schetsen bij de perspectiefschets voor 2024, zodat de raad daarover op tijd kan debatteren in een openbare vergadering, en er uit deze scenario’s een zo realistisch mogelijke keuze gemaakt kan worden, werd met 5 stemmen voor (LGN, CDA, CU, LN) en 17 tegen, verworpen.

- Duurzaamheid en woningbouw. Het proces in de tijd moet duurzamer: rekening houdend met de demografische druk, en niet ad hoc, vanuit de waan van de dag. Eerst de alles omvattende Omgevingsvisie, dan een Woonvisie en vervolgens nieuwe bouwplannen. Wonen en bouwen kunnen immers niet los worden gezien van sport, landbouw, bedrijvigheid, natuur, zorg, en onderwijs. Een motie hiertoe van LGN werd door de andere fracties afgewezen. Die willen eerst een woonvisie.

- Nieuw beleid. Gezien het beperkte aantal vacatures en de mogelijkheid om minder personeel voor interne werkzaamheden te gebruiken, is LGN tegen 8 extra FTE aan medewerkers voor een Bouwteam. Behalve LGN en LN wilden alle fracties dit geld wel beschikbaar stellen. De bespaarde € 680.000,00 per jaar, kunnen we echter beter gebruiken voor andere zaken. Lijst Groen Noordenveld denkt dan aan dorpsplan Norg en dorpsplan Peize. Ook kan de 4% stijging van de onroerende zaakbelasting vervallen. Die stijging zou € 254.000,00 moeten opleveren. Deze verhoging is dan niet nodig en dat scheelt onze inwoners extra kosten in tijden van hoge lastenverzwaringen. Dit amendement van CDA en LGN werd met 4 stemmen voor (LGN, CDA, LN) en 18 tegen, helaas verworpen. Ook het amendement van LGN en CDA om voor de dorpsplannen Peize en Norg ieder € 100.000,00 beschikbaar te stellen werd verworpen.

- Een inwonersvriendelijkere begroting. Participatie mag, wat LGN betreft, een aparte paragraaf in de begroting krijgen. We zien te weinig terug van de belangrijke rol die inwoners in het gemeentelijk beleid kunnen vervullen. De motie van LGN om in de ontwerp begroting 2024 een paragraaf Participatie op te nemen werd aangehouden tot de behandeling van de nieuwe participatieverordening.

De hele begroting werd met alleen de stemmen van LGN en LN tegen, aangenomen. De eerste overschrijdingen van de begroting (nieuwe gemeentewerf/brengstation, sportzaal De Borgen Roden) hebben we inmiddels alweer kunnen noteren. Het in december aangekondigde overzicht van alle mogelijke overschrijdingen (€ 4,2 tot € 8,4 miljoen) moet nog komen.

LGN heeft net als de rest van de raad ingestemd met een plan voor woningbouw op de hoek Kanaalstraat/ Wilhelminastraat te Roden. Albert Nieuwenhuis gaf als woordvoerder van LGN het college mee zorgvuldig aandacht te besteden aan de doelgroepen waarvoor gebouwd gaat worden en het daarmee samenhangende prijskaartje: het moet betaalbaar zijn voor de doelgroep. Samen met Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie diende LGN een motie in om inwoners van Noordenveld te laten kiezen uit twee of meerdere plannen van projectontwikkelaars. Dan is er participatie aan de voorkant omdat in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat inwoners meedenken in het proces en de planvorming. Participatie aan de achterkant is er doordat inwoners uit twee of meer plannen kunnen kiezen. De hele raad ging akkoord.

Nelly Nieuwenhuizen bleef namens LGN onvermoeibaar doorvragen naar de afhandeling van de klacht rond procedures voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden. Na meerdere niet nagekomen toezeggingen, gaf wethouder Robert Meijer namens het college aan dat dit voor eind 2022 zou gebeuren.

Op 21 december was besluitvorming over ruimere kwijtschelding van belastingen aan de orde. In de voorgestelde verordening maakt Noordenveld gebruik van de mogelijkheid om binnen de kwijtscheldingstoets een verruiming toe te passen boven op de vastgestelde vermogensnorm. Juist in een tijd van prijsstijgingen en inflatie hebben de mensen die hier recht op hebben, deze kwijtschelding het meest nodig. De landelijke regeling treedt in principe in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. Deze regeling dient wat LGN betreft ook met terugwerkende kracht ingevoerd te worden in Noordenveld. Dat kan de gemeente zo’n € 20.000,00 minder aan belastingen en heffingen opleveren. Op een totaalopbrengst van lokale belastingen en heffingen  van zo’n € 15.000.000,00, mag dat geen probleem zijn. Het amendement van LGN samen met CDA, ChristenUnie en Lokaal Noordenveld, werd met algemene stemmen aangenomen.

Lijst Groen Noordenveld omarmde net als de andere fracties het besluit tot aankoop van het pand aan de Schoolstraat 30 te Roden. Vanwege de aansluiting op grond in gemeentelijk eigendom ontstaat er een unieke mogelijkheid tot woningbouw in het centrum van Roden, aldus Tineke Nieboer.

Over vreugdevuren tijdens de jaarwisseling stelde Albert Nieuwenhuis een rondvraag. Gaat het college bij aanvragen ook na of er vanuit de organisatie overleg met omwonenden is geweest over het beperken van overlast door rook en vuur? Burgemeester Klaas Smid deelde mee dat dat niet gebeurt. Wel worden op oudejaarsdag ter controle de locaties van de vreugdevuren bezocht.

Nelly Nieuwenhuizen stelde een rondvraag over het gebied Zuursche Duinen bij Steenbergen. Wandelaars geven aan dat het gebied minder toegankelijk wordt. Regelmatig zijn er paden dicht gelegd met bomen, struiken en takken. Ook het onderhoud en beheer om bestaande paden toegankelijk te houden gebeurt te weinig. Zo kunnen liefhebbers  minder van de natuur genieten, terwijl de gemeente met de Vereniging van Eigenaren heeft afgesproken dat het gebied goed toegankelijk zal blijven. Wethouder Robert Meijer bleek bereid om in gesprek te gaan en zo nodig te handhaven.

In de raad was het voorstel aan de orde om voor projecten die subsidie uit het Dorpenfonds willen, een commissie vanuit de raad in te stellen. Die commissie moet namens de raad een bindend advies uitbrengen over het al dan niet toekennen van een subsidie, waarna het college dat advies moet overnemen. LGN is hier tegen. Albert Nieuwenhuis gaf aan dat de raad kaders / hoofdlijnen vaststelt en moet controleren. Bij de voorgestelde commissie zullen controle en openbaarheid verdwijnen doordat de raad het besluit niet meer terugziet. De rest van de raad was wel akkoord.

Van verschillende inwoners, verspreid over de gemeente, verneemt LGN dat de bezorging van de lokale kranten met gemeentelijke informatie, sinds de zomer niet goed verloopt. Op verzoek van Tineke Nieboer kaart burgemeester Klaas Smid dit aan bij de bezorgers en hij deelt de raad de uitkomst mee.

Al geruime tijd is de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad gestopt. LGN vindt het van groot belang dat inwoners en vertegenwoordigers zo spoedig mogelijk weer bij het beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en schuldhulpverlening betrokken worden. Daarom was het verzoek aan het college om de raad een voorstel te doen voor een adviesraad met inwoners en vertegenwoordigers. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 21 december reageerde wethouder Kirsten Ipema positief op deze motie van LGN, samen met CDA, CU en LN. Zij gaf aan dat een collegebesluit in het eerste kwartaal van 2023 en een raadsvoorstel in het tweede kwartaal van 2023 te verwachten zijn. De coalitiepartijen in de raad vonden de motie daardoor overbodig. Het voorstel van de motie wordt gelukkig wel uitgevoerd door het college.

In november zou de verklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van zonnepark cluster Zuidvelde op de agenda staan. Dat is uitgesteld naar 25 januari en 1 februari.

Het voorstel voor een onderzoek naar woningbouw in het gebied Maatlanden / De Zulthe Roden is al een aantal keren uitgesteld. Nu staat het gepland voor februari/maart 2023.

Dan staat ook een voorstel voor Manege De Hulhorst Roden gepland. Omdat het erop leek dat het college alleen een scenario van verplaatsing naar Esweg / Hullenweg zou opnemen in het voorstel, vroeg Tineke Nieboer om vast te houden aan de toegezegde verschillende locatiescenario’s. Het voorleggen hiervan is van essentieel belang omdat met de locatiekeuze veel gemeenschapsgeld is gemoeid. Al in een raadsvoorstel van 2 maart 2022 staat vermeld dat het opknappen van de manege op de huidige locatie naar schatting 1,1 miljoen, kost, terwijl nieuwbouw ongeveer 2,3 miljoen kost. Daarover moet de raad een goede afweging kunnen maken. Wethouder Jos Darwinkel zegde toe dat er inderdaad meer scenario’s komen.

Lijst Groen Noordenveld was weer in de media te vinden:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15089621/speciaal-team-moet-noordenveldse-woningbouw-vlottrekken

https://www.welzijninnoordenveld.nl/blog/2022/12/23/nieuwkomers-debatteren-in-raadzaal/

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=37624

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=37150

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=37124

 

25 januari 2023

nieuwsbrief september oktober 2022

 

NIEUWSBRIEF

 

Aantal voorstellen LGN in gemeenteraad in september en oktober 2022

Er waren in de afgelopen twee maanden “slechts” drie raadsvergaderingen, veel minder dan in de maanden voor de zomervakantie. Er waren ook veel minder agendapunten voor de raad.

Nadat Femke Wolthuis in augustus om persoonlijke redenen afscheid moest nemen van het raadswerk voor LGN, werd op 21 september Albert Nieuwenhuis benoemd tot raadslid. Rieks Perdok werd benoemd als nieuwe plaatsvervanger in de raadscommissie/oordeelsvormende vergadering en neemt daar de plek van Albert over.

Op 14 en 21 september 2022 besprak de gemeenteraad het Plan van aanpak Bomenherstel. De aanleiding was een in de gemeenteraad aangenomen motie van Lijst Groen Noordenveld en CDA van 8 november 2021. Tineke Nieboer voerde het woord. Lijst Groen Noordenveld is verheugd dat er na enkele jaren aandringen een plan van aanpak ligt met een raadsvoorstel. In plaats van 2022 zoals door de raad gevraagd, begint het planten van bomen helaas pas in 2023. Jammer, LGN had gehoopt dat maatregelen voor een beter klimaat meer prioriteit zouden hebben. Onze inwoners willen wel: ze zijn erg gehecht aan onze groene omgeving en de bomen die er staan. Zie en hoor de afkeuring van de bomenkap in de Heerestraat in Roden. LGN vroeg er in februari 2021 al naar: de kastanjeboom in de Heerestraat was toen net gered maar LGN vindt het zonde om zoveel andere bomen wel te kappen en wilde er zoveel mogelijk laten staan. Weliswaar vindt herplant plaats, maar voordat die de omvang van de huidige bomen heeft, zijn we vele jaren verder. Het college was en is helaas niet bereid zoveel mogelijk van deze bomen te laten staan en het groen in centrum Roden niet te vervangen maar met nieuwe aanplant aan te vullen. Samenwerking met inwoners is een belangrijk onderdeel van de op 8 november 2021 aangenomen motie: “Open staan voor (alternatieve) manieren om kosten en arbeid te kunnen delen met maatschappelijke organisaties, scholen, ondernemers en inwoners, door hen te betrekken bij de (gemeenschappelijke) 'opdracht' om deel te nemen aan het realiseren van het beoogde doel (aanplant)”. Dat onderdeel komt een beetje terug in het plan van aanpak door wijk- en belangenverenigingen te noemen. Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk: Als de gemeente percelen beschikbaar stelt zijn inwoners en organisaties vast bereid om dit najaar en deze winter waar mogelijk al bomen te planten. Via een project als “Meer Bomen Nu” zie https://meerbomen.nu , werken vrijwilligers zonder kosten om jonge bomen en struiken die elders (bij kwekers, op de heide, in bossen, bij bouwprojecten) “over” zijn, een tweede kans te geven. Met enige deskundige begeleiding en nazorg voor de bomen, kan dat ook hier. In het plan van aanpak staan plekken genoemd: overleg met de buurt en ga aan de slag. Samenvattend: het plan van aanpak ziet er goed uit, maar samen met onze inwoners is er meer mogelijk. Op 21 september heeft de gemeenteraad dit plan aangenomen. Alleen het CDA was tegen.

Voor het perceel Zandvoort 2a te Norg staat sinds 2008 een onjuiste bestemming (recreatie in plaats van wonen) in het bestemmingsplan. De gemeente wil deze fout eindelijk herstellen, maar kwam kort voor de raadsbehandeling nog weer ”foutjes” tegen, waardoor het plan niet op 14 september, maar op 21 september behandeld werd. Aangezien de officiële stukken ook toen nog niet aangepast waren, vroeg Nelly Nieuwenhuizen toch maar om het verwerken van de aanpassingen. Die zegde wethouder Robert Meijer toe.

Lijst Groen Noordenveld heeft op 11 oktober jl. gereageerd op een voornemen van het college om het hoveniersbedrijf dat weg moet aan De Pol in Peize, een plek te geven aan de Schipdijk. LGN is niet akkoord nu er geen voorafgaande afstemming met de buurt is geweest. Volgens een brief van het college van 4 oktober jl. wil het voor het perceel Schipdijk 7 te Peize afwijken van het bestemmingsplan. Er zouden daar in strijd met het bestemmingsplan, een loods, een silo en meer verkeersbewegingen moeten komen. De fractie heeft de omwonenden gesproken. De drie raadsleden van Lijst Groen Noordenveld zijn van mening dat een procedure voor een verklaring van geen bedenkingen wel vereist is. Bij de stukken ontbreekt alleen al een verslag van een voorafgaand overleg met de aanwonenden aan de Schipdijk en andere belanghebbenden. Als tenminste drie raadsleden bezwaren hebben, moet een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan op de raadsagenda komen. Het is nu wachten op de reactie van het college.

Op 12 oktober 2022 behandelde de gemeenteraad aanpassingen aan de eigen Verordening van de Raadscommissie en het eigen Reglement van Orde. Er komen helaas steeds nieuwe vergaderregels bij. Lijst Groen Noordenveld vindt het jammer dat er zoveel dicht geregeld wordt. Dat belemmert een goede inbreng van insprekers en discussie op basis van argumenten. LGN deed een aantal voorstellen via amendementen, om de lokale democratie laagdrempeliger en wat levendiger te maken.

Het aantal plaatsvervangers in de raadscommissie is de eigen verantwoordelijkheid van de fracties, vindt LGN. Een maximum van twee, zoals voorgesteld, is niet goed Dat beperkt de mogelijkheden om meer inwoners die op een kandidatenlijst staan, te betrekken bij het politieke proces. Het amendement van LGN kreeg steun van CU, CDA, Lokaal Noordenveld en 1 raadslid van Gemeentebelangen, maar dat was niet genoeg. De extra regels voor inwoners die gebruik maken van hun spreekrecht in de oordeelsvorming, werpen onnodig drempels op. Die kunnen vervallen. De verordening en het reglement bevatten al erg veel regels. De andere fracties in de raad steunden het amendement van LGN voor minder regels, helaas niet. De rondvraag met politiek actuele vragen hoort naar de mening van LGN thuis op een moment dat ook de geïnteresseerde inwoners die niet de hele vergadering kunnen blijven volgen, er nog zijn. Niet aan het eind van de besluitvorming, maar voorafgaand aan de mededelingen in de besluitvormende vergadering. LGN kreeg hiervoor alleen steun van de CU. Bij de beeldvorming door de raad (voorbereiding op de oordeelsvorming over raadsvoorstellen) horen inwoners en hun organisaties vanzelfsprekend thuis volgens LGN. Voor dit amendement was steun van bijna alle fracties, alleen niet van Lokaal Noordenveld. Van de tien amendementen (ook zes van de VVD) was dit het enige dat werd aangenomen. Uiteindelijk stemden 16 raadsleden voor de wijzigingen in de vergaderregels en 4 (Lijst Groen Noordenveld en Lokaal Noordenveld) tegen.

Op 12 oktober stelde Albert Nieuwenhuis een rondvraag over het beantwoorden van vragen van inwoners. LGN krijgt regelmatig klachten van inwoners over de late beantwoording van vragen door de gemeente. Het meest recente voorbeeld is een zestal vragen van een inwoner over de omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte. Deze vragen zijn via de mail op 30 augustus gesteld en behalve een bevestigingsmail had de vragensteller nog geen antwoorden gekregen. Het college geeft regelmatig aan participatie belangrijk te vinden en een onderdeel van participatie is dat inwoners antwoorden krijgen op hun vragen. Op de vraag wat het college gaat doen aan een snellere beantwoording van formele vragen van inwoners gaf burgemeester Klaas Smid aan dat het college streeft naar snelle en zorgvuldige beantwoording. Op 12 oktober, dus op de dag van de raadsvergadering, zijn alle vragen over de vlaggen in de openbare ruimte volgens hem beantwoord.

Op 12  oktober diende Gemeentebelangen in het kader van de voorbereiding op een Woonvisie, een motie in, ondersteund door alle raadsfracties. Het verzoek is om lopende en toekomstige aanvragen van woonvormen als (pre)mantelzorgwonen, kangoeroewonen of woningsplitsing op één adres, waar mogelijk per direct al flexibel en ruimhartig te beoordelen, anticiperend op de actualisatie van de woonvisie. Het college gaat dit doen, binnen de geldende regels. Albert Nieuwenhuis lichtte de steun van LGN toe. Als LGN vinden we het een goede zaak dat de woonbehoeften van inwoners in kaart worden gebracht. De behoeften die nu al naar voren komen sluiten aan bij de visie die we als LGN al langer verkondigen: kleine, flexibele en betaalbare wooneenheden die vaak met inbreidingsmaatregelen te realiseren zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de oorzaak van de krapte op de woningmarkt vooral ligt bij jongeren, de zogeheten starters, en bij ouderen. Starters kunnen geen grote dure huizen betalen, ouderen blijven langer op zichzelf wonen en houden de doorstroming ongewild tegen. De genoemde alternatieve  woonvormen in de motie kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren aan een betere doorstroming en daarmee aan het verkleinen van de krapte op de woningmarkt. De huidige situatie van verhoging van de hypotheekrente en hoge energieprijzen versterkt de urgentie van deze maatregelen zelfs in hoge mate. Het moge duidelijk zijn dat LGN voor deze motie is met de opmerking alles in het werk te stellen om het flexibel en ruimhartig beoordelen van aanvragen mogelijk te maken. Op deze wijze worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

November en december zullen volle vergadermaanden worden. Op 2 en 7 november wordt de begroting 2023 behandeld. De fractie heeft hierover in de afgelopen weken de nodige vragen gesteld omdat er veel onduidelijk is in de teksten over komend jaar. Op 12 oktober jl was er een inspreekmogelijkheid voor inwoners over de begroting. Daarvan werd alleen gebruik gemaakt door een ondernemer uit Veenhuizen die aandacht voor de ontwikkelingen aldaar vroeg.

Op 16 en 23 november staat waarschijnlijk de verklaring van geen bedenkingen voor de verlening van drie omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van zonnepark cluster Zuidvelde op de agenda. Het voorstel voor een onderzoek naar woningbouw in het gebied Maatlanden / De Zulthe Roden is voorlopig uitgesteld naar januari 2023.

Lijst Groen Noordenveld was in de volgende media te vinden:

https://dekrantnieuws.nl/lijst-groen-noordenveld-moet-femke-wolthuis-als-raadslid-missen/

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14963660/na-drie-jaar-wordt-de-stormschade-in-noordenveld-eindelijk-hersteld 

https://rtvzulthe.nl/geen-extra-mankracht-voor-kleine-noordenveldse-fracties-frustrerend/

https://rtvzulthe.nl/politiek-op-zaterdag-over-de-frustraties-van-de-oppositie/ Het geluidsbestand onder “uitzending gemist” is helaas niet meer beschikbaar. Dat blijft er maar een week op staan.

 

 

30 oktober 2022

Mooie feestdagen!

 

LGN wenst iedereen mooie feestdagen in ons prachtige stukje Drenthe.

Nieuwsbrief 30 juli 2022

Veel vergaderingen gemeenteraad in juni en juli 2022

Er waren in de afgelopen weken zes raadsvergaderingen: op 8, 15 en 22 juni en 6, 11 en 13 juli. Tineke Nieboer kon daar door privé omstandigheden niet bij zijn. Vanaf 15 juli pakt ze de draad gelukkig weer op. Femke Wolthuis en Nelly Nieuwenhuizen als raadsleden, met Albert Nieuwenhuis als plaatsvervanger in de oordeelsvorming, hebben samen met de steunfractie de vele agendapunten voorbereid en namens Lijst Groen Noordenveld het woord gevoerd.

Lees Meer

Nieuwsbrief LGN april en mei 2022

Waarmee hielden de mensen van Lijst Groen Noordenveld zich de afgelopen twee maanden bezig?

Er waren sinds de verkiezingen zeven raadsvergaderingen: op 23 maart, 30 maart, 13 april, 20 april, 9 mei, 11 mei en 20 mei. Daarin namen de vertrekkende raadsleden afscheid en werden de nieuwe raadsleden en plaatsvervangend commissieleden benoemd. Voor LGN zijn dat Tineke Nieboer, Femke Wolthuis en Nelly Nieuwenhuizen als raadsleden. David Helmus en Albert Nieuwenhuis zijn de plaatsvervangende commissieleden. Wat LGN betreft was er ook nog een derde plaatsvervanger benoemd, zoals de verordening op de raadscommissie dat mogelijk maakt. Burgemeester en griffier, gesteund door de coalitie, willen echter niet meer dan twee plaatsvervangers toestaan.

De nieuwe coalitie van Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD heeft vier wethouders voorgedragen, die inmiddels benoemd zijn. Ook is er een coalitieprogramma gepresenteerd, waarop inwoners in de komende tijd mogen reageren, zo  is aangekondigd. LGN heeft aanvullende teksten voorgesteld voor onder meer het beter betrekken van inwoners bij de politiek. Ook is voorgesteld een coronaherstelplan te maken voor het geval er onverhoopt weer ernstige besmettingen optreden. Het wachten is op een reactie van de coalitiepartijen.

De gemeenteraad heeft een Kinderadviesraad ingesteld. Elke basisschool in de gemeente Noordenveld mag 2 leerlingen uit groep 7 voordragen voor deze raad. De leden zitten als ze in groep 8 zitten in deze raad in principe voor 1 jaar.

Nelly Nieuwenhuizen reageerde namens Lijst Groen Noordenveld op het collegevoorstel om werkzaamheden voor de wet Waardering Onroerende Zaken en de heffing van gemeentelijke belastingen aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) uit te besteden. Door personeelsgebrek en hoge eigen kosten, kan de gemeente dat zelf niet meer. Zorgen zijn er vooral over mogelijk oplopende kosten en het gebrek aan visie op het al dan niet uitbesteden van werkzaamheden. Omdat de belastingheffing in het jaar 2022 wel geregeld moet worden, is de gemeenteraad ondanks twijfels akkoord gegaan. Uiteindelijk leidde dit tot een motie van CU en LGN met de oproep om een strategisch personeelsbeleid op te stellen waarbij de organisatie voldoende gewapend is tegen de huidige en toekomstige marktomstandigheden. De motie is op verzoek van andere fracties aangehouden. Blijkbaar willen die eerst afwachten wat het nieuwe college gaat doen om de grote problemen in het gemeentehuis op te lossen.

Femke Wolthuis stelde een rondvraag over het zoeken naar een nieuwe locatie voor De Cirkel in Roden. Deze organisatie is al vele jaren actief met verkoop van tweedehands kleding. Daarbij is de winkel een plek om werkervaring op te doen. De bibliotheek wil de huidige ruimte gaan gebruiken. Het college gaf aan dat De Cirkel mag blijven tot 1 oktober, maar dat een vergelijkbare plek wel moeilijk zal worden.

Bij gesprekken tussen gemeente en inwoners over mogelijke woningbouw in het gebied De Zulthe / Maatlanden Roden, weigert de buurt te praten over invulling van het gebied met woningen. LGN heeft met een aantal van hen gesproken en geconstateerd dat afspraken in onder meer de Omgevingsvisie, het Ruimtelijk Kader Terheijl en bestemmingsplan Insteekweg Roden, woningbouw in dit mooie groene stuk niet toestaan.

Problemen met verschillende vakantieparken in Noordenveld vroegen direct al de aandacht van de nieuwe gemeenteraad. Femke Wolthuis pakte dit onderwerp als nieuw raadslid snel op. Er kwam een antwoord van het college op vragen van LGN over de campings Langeloërduinen en Meerzicht. Daaruit blijkt dat het college niet van plan is om veel te doen aan het kappen van bomen en/of het verrichten van grondwerken door de nieuwe eigenaren van deze campings. De steunfractie van LGN heeft overlegd met mensen van de Vereniging Parkbelangen Leekstermeer (camping Meerzicht). Zij gaan verdere actie ondernemen richting gemeente en eigenaren. De gemeenteraad gaat op 10 juni op werkbezoek naar camping Meerzicht. Het raadsvoorstel om camping Panda Rosa door de gemeente te laten kopen en voor de huurders andere (woon)ruimte te zoeken, is opnieuw van de raadsagenda gehaald. Nu is de reden dat de camping waarschijnlijk verkocht is aan ondernemers. LGN heeft zich steeds tegen aankoop door de gemeente verzet en vooral aandacht voor een goed sociaal plan voor de huidige huurders gevraagd. Het gaat om een groep kwetsbare mensen die niet zomaar elders terecht kunnen. Er zijn ook goede voorbeelden van het veranderen van niet goed lopende vakantieparken. Op het terrein van camping Dorado bij Roden mogen 8 woningen voor mensen met extra zorg in een groene omgeving gebouwd worden. De provincie Drenthe had nog bezwaren, maar die zijn weggenomen.

De gemeenteraad nam een amendement van Tineke Nieboer aan om subsidies aan Beweegdorp Norg, Peize in beweging en Roden Fit & Gezond niet te koppelen aan de toekomst van Welzijn in Noordenveld. Een motie van LGN in samenwerking met deze drie groepen, om vooraf vast te leggen waaraan getoetst wordt of de subsidie goed besteed is, werd afgewezen. De andere fracties vertrouwen er zo wel op dat dat goed komt. Omdat de rest van de raad Roden Fit & Gezond nog geen structurele subsidie wil geven, stemde LGN tegen het voorstel. Alle drie de groepen verdienen een structurele subsidie vanwege hun belangrijke activiteiten voor gezondheid en sociaal contact.

Het oprichten van twee woningen op een perceel naast Langewijk 9 Nieuw-Roden, is volgens het bestemmingsplan Buitengebied niet toegestaan. Via een ruimte voor ruimte regeling in het bestemmingsplan zou bij sloop van agrarische bebouwing wel één woning op de plek van een schuur of stal kunnen. Voor de ontwikkelaar was dat niet genoeg, zodat hij met medewerking van de gemeente, een apart bestemmingsplan voor twee woningen naast Langewijk 9 maakte. De raadsmeerderheid ging akkoord. Alleen LGN is het eens met de indieners van zienswijzen dat dit niet past in het landschap en de kenmerkende structuur van het gebied. Indieners van zienswijzen hebben al laten weten naar de rechter te stappen. Daarbij zal ongetwijfeld aan de orde komen dat de gemeente het ontwerpbestemmingsplan onjuist gepubliceerd heeft. Er is een te beperkte groep genoemd die een zienswijze of beroep zou kunnen indienen. Bovendien zouden er mogelijk mondeling ingebrachte zienswijzen door het vertrek van een ambtenaar zijn zoekgeraakt. Nelly Nieuwenhuizen vond namens LGN dat de zienswijzenprocedure daarom opnieuw moest. Ondanks veel sympathie voor haar inbreng, ook van de wethouder, werd een amendement hiertoe door alle andere fracties afgewezen. Wie door de publicatie op het verkeerde been gezet is, moet maar naar de rechter stappen vinden college en raadsmeerderheid. Wel beloofde de wethouder beterschap bij het publiceren van plannen.

Veel bestemmingsplannen worden vertraagd behandeld in het gemeentehuis. Zo komt het eerder voor de raadsvergadering van 11 mei 2022 aangekondigde bestemmingsplan Peize-Zuid, ook in juni niet op de agenda, waarschijnlijk vanwege het aantal en de inhoud van de zienswijzen.

Bij een rondvraag van Femke Wolthuis over de opslag van grond en stenen voor onder meer werkzaamheden in het Centrum van Roden, bleek uit het antwoord van het college dat de beoogde opslag in Peize-Zuid afhankelijk is van bezwaren tegen de plannen daar. Dat kon wel duren tot eind 2023. Zo lang zullen de bewoners van Beek en Bosch en Anne de Vriesstraat in Roden in ieder geval nog last van de opslag hebben.

Tineke Nieboer heeft gevraagd wat het college doet om ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente Noordenveld met schade door gasopslag en gaswinning, op een eenvoudige en niet-bureaucratische manier, alsnog een vergoeding voor hun schade kunnen krijgen, als de € 10.000,00 per woning die onlangs weer voor Groningen en een klein stukje Drenthe, mogelijk was. Burgemeester Klaas Smid informeert de raad over het antwoord op een vraag hierover aan het ministerie.

Op een vraag van Nelly Nieuwenhuizen antwoordde de burgemeester op 18 mei 2022, dat hij binnen een maand een beslissing verwacht over een in mei 2021 ingediende klacht. De indieners van het bestemmingplan en de vergunningaanvraag voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden, dienden toen een klacht in over de uiterst moeizame en slechte behandeling van hun verzoeken.

En op vragen van LGN van 2 februari 2022 over bouwplan Zuidpoort Terheijl kwam op 18 mei eindelijk antwoord: De kostenoverschrijding die in 2021 voor dit project is gemaakt (niet op kosten voor onderzoek maar uren die de organisatie nodig heeft gehad) is ten laste gebracht van het jaarresultaat 2021. In de begroting 2022 is een bedrag voor uren opgenomen die ingezet gaan worden voor de bestemmingsplanprocedure. Omwonenden en de gemeenteraad zijn uitgenodigd voor een presentatie op de beoogde locatie i.v.m. onder meer de waterhuishouding, op woensdag 8 juni om 15:30 uur.

 

21 mei 2022

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627