Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Geen “uitsluitparticipatie” Omgevingsvisie: iedereen mag meedenken over toekomstig ruimtegebruik in Noordenveld

In de raadsvergaderingen van 5 en 12 juni 2024 stelde het college voor om de in 2016/2017 samen met veel inwoners opgestelde Omgevingsvisie 2030, te herzien. Er zou sprake zijn van participatie maar beleidsonderdelen waarover al participatie heeft plaatsgevonden worden uitgesloten. LGN is echter uitdrukkelijk voorstander van een uitgebreid participatietraject om de gehele omgevingsvisie te actualiseren. Zo krijgt elke inwoner de kans om te participeren in de verdeling over de gemeente van locaties voor sport, landbouw, natuur, wegen, bedrijven, fietspaden, hulp en zorg, woningbouw. In de optie van het college wordt inwoners al bij voorbaat de mond gesnoerd over een deel van de visie: dat ziet LGN als ‘uitsluitparticipatie”. Bij het college en de coalitie werd een gevoelige snaar geraakt door woordvoerder Tineke Nieboer. Hoewel reageren in de besluitvormende vergaderfase niet volgens de regels is, werd het wethouder Jos Darwinkel toch toegestaan om te melden dat hij de opmerking “inwoners de mond willen snoeren” ongepast vindt.

Lees Meer
  335 Hits

Historische Vereniging Roon heeft dringend nieuwe ruimte nodig

Per brief van 25 mei 2024 heeft de Historische Vereniging Roon de gemeenteraadsfracties gevraagd om hulp. Stichting Mensinge heeft per 31 december 2024 de huur opgezegd van het huidige onderkomen op de bovenverdieping van het koetshuis. Er is nog geen enkel zicht op een andere geschikte locatie.

Lees Meer
  890 Hits

Nieuwsbrief voorjaar 2024

In de maanden januari tot en met mei vergaderde de gemeenteraad 9 keer. De raadsvergadering van 6 maart ging om technische redenen (geen internetverbinding) niet door en werd verplaatst naar 13 maart. Op 3 april werden twee nieuwe raadsleden benoemd: Reinier Bruil van PvdA/GL als opvolger van Anita van de Noord en Jochem Schaap van GB als opvolger van Ryanne Meijer.

Het concept gebiedsplan Roden-Zuid stond voor verdere behandeling in de raad gepland in maart/april 2024, maar is vanwege de vele reacties, uitgesteld. LGN overlegde ondertussen met voetbalclub ONR in Roden over het verzoek om een bijdrage voor nieuwe kleedkamers en kunstgras en de zienswijze op het gebiedsplan. ONR wil op de huidige plek blijven. Als er een weg langs het complex komt, kunnen de velden deels verplaatst worden naar achteren. Tevens kunnen op het complex speelvoorzieningen voor een nieuwe wijk en een wandelpad richting Roderesch komen. Voor woningbouw is het complex volgens het gebiedsplan niet meer nodig. Verder hield LGN  een bijeenkomst over Roden-Zuid op 14 maart. Zo’n 40 aanwezigen bespraken hun zorgen over verkeer, sportaccommodaties, natuur, landschap en omgang met inwoners. In eerste instantie had het college aangekondigd dat de wethouders op 15 april 2024 de gemeenteraad tussentijds zouden informeren over de verwerking van de inspraakreacties, openbaar te volgen in een consulterende raadsvergadering. Uiteindelijk werd dat helaas een besloten bijeenkomst. Alleen over de locatie van voetbalvereniging ONR was een openbare bijeenkomst. Daar hield de projectleider van de gemeente een eenzijdig verhaal,  ONR mocht niets zeggen. LGN heeft het college meegegeven goed na te gaan wat het verschil is in kosten tussen verkassen en behoud van het ONR complex, dat mede voor G-voetbal gebruikt wordt. ONR zou volgens LGN snel een verplaatsbaar kunstgrasveld moeten krijgen. Dit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de vereniging. Onderdeel van de plannen voor Roden-Zuid is de verplaatsing van manege de Hulhorst van de Hullenweg naar de kruising Hullenweg / Esweg. De beoogde ontwikkeling is strijdig met de huidige bestemming ‘Agrarisch’. LGN is tegen, omdat renovatie op de huidige plek van de manege een betere mogelijkheid is, met name financieel. De verplaatsing door middel van grondruil betekent dat de gemeente de waarde van de grond van de huidige manege via woningbouw in Roden-Zuid moet terugverdienen. Toen het college in september 2023 vroeg of de raad het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen wilde behandelen, gaf LGN aan dat inderdaad te willen. Uiteindelijk behandelde de raad de stukken op 28 februari en 13 maart. Vooraf waren schriftelijke vragen van LGN beantwoord. In ieder geval werd daaruit duidelijk dat het college niet meer kosten voor de gemeente verwacht bij verplaatsing van de manege. Het blijft bij de 8,5 ton extra en totaal 2,6 miljoen aan kosten. LGN vroeg aandacht voor zorgen van direct omwonenden over de routes die ruiters vanaf de nieuwe locatie naar de Zuursche Duinen, Steenbergerveld en Mensingebos gaan volgen, al dan niet via bestaande schelpenpaden, waar ook fietsers en voetgangers gebruik van maken. Het is nu afwachten óf en hóe er gereageerd wordt op de ontwerp-vergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Zowel gebiedsplan Roden-Zuid als de verplaatsing van de manege, zouden in juli 2024 weer in de raad aan de orde moeten komen.

In verband met het permanent bewonen van recreatiehuizen waren twee voorstellen aan de orde, waarover Albert Nieuwenhuis het woord voerde. In het Streefbeeld Oosterduinen is vastgelegd dat de transformatie naar wonen plaatsvindt vanuit het uitgangspunt dat het bos centraal staat en dat wonen en recreëren ondergeschikt aan deze functie zijn: behoud van de recreatiefunctie voor het hele gebied met een vergunbare mogelijkheid tot wonen onder voorwaarden. Een amendement om het streefbeeld niet vast te stellen, maar verder te gaan met de discussie bij uitwerking in een transformatieplan en het omgevingsplan, kreeg alleen steun van CU en D66. Slechts 70 eigenaren hebben gereageerd en dat is een fractie van het totaal aantal eigenaren van de 421 woningen. Belanghebbenden hebben onvoldoende kennis hebben kunnen nemen van het resultaat dat de raad besprak. Er is onduidelijkheid over woonoppervlakten en kosten. Waarom is gekozen voor een recreatieve bestemming en niet voor een dubbelbestemming, waar nogal wat eigenaren voorstander van zijn? Alleen samen met de bewoners heeft het transformatieproces kans van slagen: vooraf regels bepalen werkt averechts. Daarom stemden LGN en CU niet in met dit raadsvoorstel. Het andere raadsvoorstel ging om een nog nader uit te werken kader voor financiële (verevenings)bijdragen binnen het programma Vitale Vakantie Parken (VVP) Noordenveld. Dat bepaalt de financiële bijdrage van de initiatiefnemers/ eigenaren per recreatiewoning op 20% van de getaxeerde waardestijging en de kosten van de transformatie. Voorlopig is verevening alleen voor de Oosterduinen in Norg aan de orde. Het voornaamste argument van het college voor verevening is dat er door het geven van een woonbestemming huizen zouden worden onttrokken aan de recreatiemarkt. Dit is in veel gevallen niet reëel: mensen wonen er al jaren en hun woning wordt ook al jaren niet recreatief verhuurd. De jarenlange gedoogconstructie heeft de gemeente ook geen windeieren gelegd. De gemeente krijgt voor ingeschreven inwoners in het gebied, al vele jaren naar schatting 7,5 ton per jaar vanuit het Gemeentefonds. Er is onduidelijkheid over de werkelijke kosten voor bewoners, er is geen sprake van een coulante afbetalingsregeling, er is geen vrije keuze (bij niet betalen raken mensen hun woonruimte kwijt) en het is maar de vraag of verevening juridisch stand houdt. LGN diende een amendement in, waarin werd voorgesteld expliciet te vermelden dat per park of gebied zou worden bepaald of en hoe verevening wordt  ingezet. Dit amendement kreeg geen steun. LGN en CDA stemden uiteindelijk tegen het raadsvoorstel.

Op 31 januari stelde Tineke Nieboer namens LGN een rondvraag over het niet meer inkopen van huishoudelijke hulp bij Chalcedoonszorg. Volgens wethouder Kirsten Ipema hebben 17 inwoners via een overgangsregeling nog hulp van deze organisatie, en wordt er gezorgd voor continuïteit.

Bij een motie over de Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) verliet Tineke Nieboer de raadsvergadering omdat zij als lid van de coöperatie belanghebbende is. Andere raadsleden die lid zijn, hadden er geen probleem mee om mee te stemmen. De motie van GB  hield een dringend moreel appèl in om een bedrag van € 195.000,00 als achteraf niet nodig gebleken subsidie aan de coöperatie, terug te doen vloeien naar de gemeente. Nelly Nieuwenhuizen verklaarde dat LGN geen voorstander is van zo’n moreel appèl. Zowel de subsidie als de lening zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk was besloten. De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor het feit dat het college in de subsidiebeschikking geen grond voor terugvordering heeft gezet, terwijl die wel in het raadsbesluit stond. Alleen LGN was tegen. Enkele weken later deelde wethouder Robert Meijer mee dat de glasvezelcoöperatie het geld onder de leden verdeelt en het moreel appel afwijst.

LGN wees al op 20 december 2023 op problemen bij het bestemmingsplan Zuidpoort Terheijl. De stukken waren te laat gepubliceerd en de toegezegde inloop voor inwoners werd pas laat bekendgemaakt. Bovendien weigerde de gemeente een brief van de Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl inhoudelijk te beantwoorden. Op 27 maart en 3 april kwam het bestemmingsplan in de raad aan de orde. Er zijn 13 zienswijzen ingediend en er waren 3 insprekers. De inbreng van omwonenden gaf het college en de raadsmeerderheid geen aanleiding tot wijziging van het plan. Het eerder al creëren van meer ruimte tussen de bestaande bebouwing en Zuidpoort Terheijl, het omleggen van de toegangsweg door de vijver en aanleg van ‘wandelrondjes’, zouden genoeg moeten zijn. De ruim opgezette kavels voor 9 boswoningen en 26 vrijstaande woningen zouden eind 2024 bouwrijp gemaakt moeten worden. Albert Nieuwenhuis wees namens LGN op de lange voorgeschiedenis sinds 2011. In 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor landgoedontwikkeling met waterbergingsopgave en een woningbouwopgave. In het bestemmingsplan ontbreekt sociale woningbouw en de waterberging had na 4 jaar voorbereiding beter geregeld moeten worden. Die is noodzakelijk voor opvang van de sterk wisselende klimaatomstandigheden. Er is nu veel wateroverlast in Terheijl en de aangrenzende wijk Vijfde Verloting. Volgens een brief van juni 2018 van de gemeente was het de bedoeling het bestemmingsplan in co creatie vorm te geven, dus in een samenwerking van omwonenden, gemeente en ontwikkelaar een plan maken. Toch zijn er nog (oplosbare) tegenstellingen zoals over het verkeersplan, behoud van de groenstrook en niet voldoende gehoord worden. Het college wilde echter niet meer doen dan twee telefoontjes plegen met insprekers. LGN stemde daarom niet in, als enige fractie.

Bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en schulddienstverlening Noordenveld 2024 diende Tineke Nieboer namens LGN een amendement in. De verbeteringen aan het Persoonsgebonden Budget (waarmee een inwoner zelf hulp en zorg regelt) vloeien voort uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 augustus 2023. Het voorstel van LGN was dan ook om deze aanpassingen tot die datum terugwerkende kracht te geven. CU, CDA en LGN waren voor, de 17 andere raadsleden tegen. Zij verwachtten teveel administratief werk voor de gemeente. De verordening zelf kreeg ieders stem.

Ook bij het wijzigen van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noordenveld diende LGN een amendement in. Bijvoorbeeld de regel dat elke hondenbezitter die zijn hond uitlaat moet kunnen aantonen dat hij een schepje én een poepzakje bij zich heeft, het verbod op carbidschieten als het donker is en de verkorting van de periode dat caravans of aanhangers aan de weg mogen staan van een week naar 3 dagen, gaan te ver. Het is beter als mensen elkaar daarop aanspreken. Burgemeester Klaas Smid was fel tegen het amendement. Hij was ook tegen het voorstel van LGN om een raadswerkgroep naar vermindering van regels te laten kijken. Ambtenaren zouden er al goed naar gekeken hebben. Uiteindelijk kreeg LGN alleen steun van Nanda Emmens van de VVD en werd het amendement verworpen. Een amendement van de VVD om in verkiezingstijd meer borden met uitingen van politieke partijen toe te staan, werd verworpen na weer een negatief advies van de burgemeester. LGN, VVD, CU, CDA en D66 (8 stemmen) waren voor, GB en PvdA/GL (14 stemmen) waren tegen. LGN heeft als enige fractie tegen het gehele voorstel gestemd vanwege de te grote regeldruk.

LGN vroeg via Nelly Nieuwenhuizen op 15 mei opnieuw naar de bouwactiviteiten op het terrein van Langbroek 7-9 in Peize. Het college lijkt nu anders dan eerder, ook van mening te zijn dat het feitelijk gebruik strijdig is met het bestemmingsplan. Wethouder Robert Meijer bevestigde dat. Handhaving laat nog op zich wachten. De wethouder verwacht een vergunningsaanvraag om te legaliseren, waarover de raad een bindend advies zal moeten geven. Omwonenden wijzen al ruim 1,5 jaar op dergelijke overtredingen. Zij hebben de zaak inmiddels aan de rechtbank voorgelegd.

Op 17 april bezochten raadsleden, wethouders en burgemeester enkele locaties van Vluchtelingenopvang in de gemeente. LGN’ers spraken met medewerkers, onder meer over de opvang aan de Groene Zoom in Roden. Daar zou de situatie na een moeizame start (te strenge regels, weinig privacy) beter zijn. Er zijn bewonersraden voor overleg met onder meer de gemeente. 

Het collegebesluit over tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College in en nabij MFA De Brinkhof in Norg liet weer eens zien waar gebrek aan visie en participatie toe leiden. Het beschikbaar stellen van in totaal € 1.229.700,00 hiervoor, werd uiteindelijk niet behandeld op 15 april. Aanleiding hiervoor is onrust onder de gebruikers van De Brinkhof die tijdens een participatieproces over een toekomstvisie voor Brinkhof en Brinkhofweide de mededeling over “inhuizing” van het Nassau College kregen. Het bestuur van het Nassau College liet daarop weten op dit moment geen beslissing te kunnen nemen over tijdelijke huisvesting in De Brinkhof. Wethouder Kirsten Ipema bood excuses aan voor de slechte communicatie. Woordvoerder Albert Nieuwenhuis van LGN vond het terecht dat het punt van de agenda ging. Hij gaf aan dat het nieuwe participatiebeleid had moeten worden gevolgd, door alle betrokkenen tijdig en volledig te informeren en de gelegenheid te geven mee te denken. Helaas is nu ook onduidelijk hoe het met de nieuwbouw van De Hekakker moet. Die school kan niet tijdelijk in het gebouw van het Nassau College. Al eerder heeft LGN in de raad voor deze gang van zaken gewaarschuwd. De toekomst van Norg wordt helaas vorm gegeven door onderdelen los van elkaar aan te pakken, zonder integrale benadering. Een op voorhand helder neergezette visie over hoe Norg er over 10-20 jaar uit ziet, had veel onduidelijkheid weg kunnen nemen.

Bij het unaniem aangenomen voorstel om € 90.000,- beschikbaar te stellen voor Voorbereiding Noordenveld Culturele Gemeente 2025 – 2026 diende LGN een motie in voor een onderzoek naar een Cultuurpas voor elke inwoner van Noordenveld. Die kan een effectief middel zijn om de toegang tot culturele voorzieningen te vergroten, de drempel te verlagen en culturele participatie te bevorderen. Wethouder Alex Wekema vond dat de gemeente daar geen tijd voor heeft, dat er al regelingen voor kinderen en lage inkomens zijn, de kosten mogelijk te hoog zijn en er extra administratie zal ontstaan. Na een schorsing bleken er 6 stemmen voor (LGN, LN, CDA, d66)  en de coalitie met CU (17) tegen te zijn.

Op 15 mei stond de beantwoording van artikel 41 vragen van LGN  over het bouwplan Oude Velddijk 26 te Peize op de agenda. De vragen gingen over een herstelpublicatie van de gemeente waarin staat dat de groep Naoberhof die de enige en winnende inschrijving voor het bouwplan (samen met woningstichting Woonborg) was, het plan wil overdragen aan ontwikkelbedrijf Knarrenhof25 BV. LGN vraagt zich af of gunning aan een BV voldoet aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het inschrijfdocument. Dat is gericht op collectief particulier opdrachtgeverschap, een vereniging van mensen voor een bouwproject. Volgens het college verandert er echter niets door de gewijzigde afspraken. LGN blijft dit plan kritisch volgen.

Op 15 mei 2024 diende LGN een motie in vanwege een rapport van de rekenkamercommissie uit april 2023 dat de gemeenteraad nog niet behandeld had. Het geeft aanbevelingen voor verbetering van de wijze waarop demografische gegevens worden ingezet en gebruikt binnen de gemeente. De achtergrond is gelegen in de vraag hoe vitaal de gemeente is als het gaat om vergrijzing, woningbouw, jeugd- en sociaal werk, verschraling winkel/ondernemersbestand, etc. Burgemeester Klaas Smid meldde dat het college bezig is met de uitvoering van de aanbevelingen en er in de perspectiefnota op terug komt in juli 2024. Bij de stemming waren alleen de 3 stemmen van LGN voor overname van de aanbevelingen, de andere 20 waren tegen.

 

Verder nam de gemeenteraad unaniem de volgende besluiten:

- Het voornemen om niet akkoord te gaan met een omgevingsvergunning voor 7 woningen op het terrein van de Prins Willem Alexander Hoeve aan de Melkweg 13 te Alteveer. LGN vroeg wethouder Robert Meijer om een bemiddelende rol te spelen tussen projectontwikkelaar en omwonenden voor een project met minder woningen, waarna hij toezegde om samen te kijken naar wat er wel mogelijk is.

- Vaststelling van de Grondprijsbrief 2024 (prijzen voor van de gemeente te kopen percelen) onder geheimhouding.

- Vaststelling van het advies om RTV Zulthe weer aan te wijzen als lokale publieke media-instelling, met een representatief programmabeleidbepalend orgaan (pbo).

- Grondaankoop voormalige school De Vlinderhof in Veenhuizen, met als doel om de locatie te herontwikkelen voor woningbouw, samen met de locatie van de voormalige supermarkt aan de Kerklaan te Veenhuizen.

- Het beschikbaar stellen van €225.000,- voor voorbereiding en uitvoering van het project "Herinrichting de Brink te Peize". Daarmee is een deel van de door LGN ingediende motie van 9 maart 2022 in vervulling gegaan

- Uitwerking verkenning gelijktrekking minimaregelingen waarbij de doelgroep van alle drie minimaregelingen wordt verruimd naar 120% en voor inkomens tussen de 120 en 130% van de bijstandsnorm een staffel wordt toegepast van drie stappen. LGN pleitte nog voor het laten vallen van de staffel voor maximale vergoedingen, omdat die de minimaregelingen nodeloos ingewikkeld maakt maar daarvoor was geen steun.

- Motie Verkeersveiligheid Hullenweg Roden van CU, D66, CDA, GB en PvdA/GL om zo snel mogelijk (tweede kwartaal 2024) te starten met al dan niet tijdelijke maatregelen met het oog op een definitieve oplossing, die ertoe leiden dat de Hullenweg veilig ingericht wordt voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. LGN had twijfels bij het woord “tijdelijke” maar na uitleg dat het om het begin van een structurele aanpak samen met omwonenden gaat, was LGN akkoord.

- Vaststelling van het Beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Noordenveld 2024-2028

- Vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Noordenveld veegplan, waarbij naar de mening van LGN voldoende rekening is gehouden met het tiental ingediende zienswijzen.

- Motie van GB, PvdA/GL, VVD, CDA, CU, D66 en LN om het nieuw te vormen Kabinet op te roepen om in het regeerakkoord te regelen dat gemeenten structureel voldoende geld, sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen.

 

Lijst Groen Noordenveld was weer in de media te vinden:

Over het streefbeeld Oosterduinen en de vereveningsbijdrage op 24 januari, 1 februari en 2 februari op internet https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16225495/stip-op-de-horizon-oosterduinen-is-er-maar-concreet-moet-het-nog-worden,

https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=4165, https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=4165,

https://www.dekrantnieuws.nl/gemeente-noordenveld/gemeente-noordenveld/74781/lgn-tegen-verevening-de-oosterduinen en in de Norger Courant van 30 januari en 6 februari,

 

Over de thema avond Roden-Zuid op internet op 3 maart https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=41970

op 4 maart https://www.dekrantnieuws.nl/gemeente-noordenveld/gemeente-noordenveld/75605/thema-avond-lgn-over-plan-roden-zuid en in de Norger Courant van 5 maart, De Krant van 12 maart, het Roder Journaal van 12 maart,

 

Over de herinrichting van de Brink in Peize op internet op 28 februari https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16298397/brink-in-peize-op-de-schop-meer-groen-en-bredere-riolering

en  in De Krant van 12 maart ook te vinden op internet https://www.dekrantnieuws.nl/gemeente-noordenveld/gemeente-noordenveld/75788/plan-voor-herinrichting-de-brink-peize-goed-ontvangen-maar-be  

 

Over teveel regels in de APV op 3 april op internet https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16407882/noordenveldse-hondenbezitters-moeten-altijd-een-zakje-bij-zich-hebben-we-slaan-door en in de Norger Courant van 9 april,

 

Over het bestemmingsplan Zuidpoort Terheijl op internet op 27 maart https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16392204/nieuw-roden-krijgt-er-woonwijkje-bij-maar-houden-de-bewoners-natte-voeten en in De Krant van 9 april, ook te vinden op internet https://www.dekrantnieuws.nl/nieuws/actueel/76642/nieuwbouwplan-krijgt-eindelijk-vormgemeente-stemt-voor-zuidpo

 

Over De Brinkhof en het Nassau College Norg op internet op 24 april https://www.ditisroden.nl/pages/meer2.php?n_id=42575#jump, in de Norger Courant van 23 april en 30 april en het Roder Journaal van 30 april,

 

Over een Noordenveldse cultuurpas op internet op 24 april https://www.dekrantnieuws.nl/gemeente-noordenveld/gemeente-noordenveld/77412/een-cultuur-gemeente-is-iets-wat-we-heel-graag-willen

en 22 mei https://www.dekrantnieuws.nl/gemeente-noordenveld/gemeente-noordenveld/77977/noordenveld-heeft-ambitie-om-culturele-gemeente-van-drenthe-t, in De Krant van 30 april en in de Norger Courant van 21 mei.

 

Over de koninklijke onderscheiding van Klaas Bruinsma in De Krant van 30 april en op internet op 1 mei https://www.dekrantnieuws.nl/nieuws/actueel/77470/feestelijke-lintjesregen-in-noordenveld-

 

Over de ledenvergadering over gemeentelijke dienstverlening op internet op 21 april https://www.ditisroden.nl/pages/meer2.php?n_id=42527#jump en op 26 mei https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16538475/noordenvelders-binden-strijd-aan-met-eigen-gemeente-zaken-gaan-structureel-fout

 

Over de toespraak van Albert Nieuwenhuis bij de dodenherdenking in Norg: https://www.eencity.nl/nieuws/vrijheid-vertelt-opmaat-naar-80-jaar-vrijheid/

 

Over beter luisteren naar kritische inwoners op internet op https://www.ditisroden.nl/pages/archiefbericht.php?n_id=42676 op 5 mei en in de Norger Courant van 7 mei

 

28 mei 2024

  54 Hits

Motie aanbevelingen rekenkamercommissie demografische ontwikkelingen

Op 15 mei 2024 diende LGN deze motie in vanwege een rapport van de rekenkamercommissie uit april 2023 dat de gemeenteraad nog niet behandeld had. Burgemeester Klaas Smid meldde dat het college bezig is met de uitvoering van de aanbevelingen en er in de perspectiefnota op terug komt in juni / juli 2024. Bij de stemming waren alleen de 3 stemmen van LGN voor, de andere 20 waren tegen.

  1110 Hits

Motie onderzoek invoering van een Noordenveldse cultuurpas

Deze motie werd op 15 mei 2024 niet aangenomen. Er waren 6 stemmen voor (LGN, LN, CDA, D66) en 17 tegen.

  1144 Hits

Nationale Ombudsman constateert onbehoorlijk handelen gemeente Noordenveld bij vergunningaanvraag

Nelly Nieuwenhuizen heeft namens LGN vanaf mei 2022 onvermoeibaar doorgevraagd naar de afhandeling van de klacht rond aanvraagprocedures voor Langewijk 6 in Nieuw-Roden. Na meerdere niet nagekomen toezeggingen van burgemeester Klaas Smid en wethouder Robert Meijer namens het college, kwam er uiteindelijk in januari 2023 een antwoord. Ook de Nationale Ombudsman heeft de klacht beoordeeld en gegrond verklaard. Het bericht daarover is hier te vinden:

https://www.nationaleombudsman.nl/publicaties/brieven/2024053.

Lees Meer
  1540 Hits

LGN: “Noordenveld moet beter luisteren naar kritische inwoners”

De gemeente Noordenveld heeft moeite met kritische inwoners, dat blijkt uit de reacties die Lijst Groen Noordenveld kreeg op haar openbare ledenvergadering, afgelopen woensdag. Het thema van de avond was de dienstverlening van de gemeente. De opkomst was hoog, leden en niet-leden wisten de partij te vinden.

Lees Meer
  1741 Hits

Openbare ledenvergadering Lijst Groen Noordenveld op 1 mei 2024

Op woensdag 1 mei 2024 houdt LGN in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB Roderesch, een ledenvergadering.

Vanaf 20:30 uur is er een voor iedereen toegankelijk deel van de vergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom en kunnen in gesprek met de raadsleden van LGN (Tineke Nieboer, Nelly Nieuwenhuizen en Albert Nieuwenhuis) over verbetering van de gemeentelijke dienstverlening bij de afhandeling van aanvragen, klachten en bezwaren.

Geregeld zoeken inwoners contact met LGN omdat zij merken dat de gemeente hun zorgen en vragen niet serieus behandelt. Nogal eens blijkt het moeilijk te zijn om begrip te vinden voor hun problemen en op een open manier tot een oplossing te komen. Mensen komen ongewild terecht in langdurige procedures, terwijl dat bij een tijdige correcte afhandeling niet nodig was geweest. Zowel de slechte ervaringen als manieren waarop de gemeente een betere dienstverlening kan organiseren, komen op 1 mei aan de orde.

 

 

  2143 Hits

LGN veroordeelt gang van zaken Brinkhof en Nassau College Norg: geen participatie, geen visie

Het college stelt voor het raadsvoorstel over tijdelijke verhuizing van het Nassau College naar De Brinkhof en tijdelijke verhuizing van De Hekakker naar het gebouw van het Nassau College, niet in de raad te behandelen op 24 april 2024. Het Nassau College neemt nu geen beslissing en er is maatschappelijke onrust door dit voorstel. Het college wil eerst met de belanghebbenden verder in gesprek gaan.

Albert Nieuwenhuis heeft namens LGN de volgende inbreng voor 24 april voorbereid.

Als het Nassau College niet naar de Brinkhof wil, heeft dit raadsvoorstel geen enkele zin. Dit voorstel heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust door de inschattingsfout te maken dat participatie niet nodig is, want geen enkel uitgangspunt van het nieuwe participatiebeleid is toegepast: excuses hiervoor zouden op zijn plaats zijn. Toch krijgen de inwoners en het Nassau College het voor elkaar dit voorstel van de agenda te halen, een krachtig signaal vanuit de samenleving dat participatie serieus genomen moet worden.

Lees Meer
  2246 Hits

Vragen LGN over wijziging plan Oude Velddijk 26 Peize

Onlangs meldde de gemeente een wijziging in de bouwplannen voor Oude Velddijk 26 in Peize. Op dit perceel mag een aantal kleine woningen gebouwd worden door een groep particulieren. Dat zou een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) moeten worden. Zie de info op de gemeentelijke website: Oude Velddijk 26 in Peize | Gemeente Noordenveld en op website van LGN: LGN: “Ongelijke startsituatie omwonenden voor plannen Knarrenhof” - Publicaties van LGN (lijstgroennoordenveld.nl)

Lees Meer
  2587 Hits

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627