Noorden Veld
Maaibeleid
KLids Playing Sunset
Majestic Elephant
Natuur Noordenveld

 

Duurzaam

De kracht van de lokale samenleving

Leefbaarheid gaat over belangrijke thema’s zoals goed wonen, werken en leven. Iedereen moet actief kunnen deelnemen aan de samenleving en inwoners moeten zich thuis voelen. 

Het versterken van de kracht van de lokale samenleving is ook op te vatten als een educatief proces. Een programma gericht op Dorpen van de Toekomst vormt volgens LGN het effect waar op gestuurd moet worden. Met de huidige coalitie partijen worden dergelijke doelen niet gehaald. Het programma Dorpen van de Toekomst helpt bestuurders van een gemeente om de grote opgaven in behapbare onderdelen een plek te geven in wijken en dorpen, afgestemd op de unieke eigenschappen van de dorpen en de wensen van bewoners, ondernemers en organisaties. Het programma helpt in het voorzien in behoeften als inspraak, informatie, initiatieven, communicatie en participatie. 

Exact de onderdelen waar LGN zich al jaren hard voor maakt en onder de bestaande coalitie niet wordt ontwikkeld. In 2012 volgde een nota met de titel Noordenveld 2.0, waar de term 2.0  staat voor samenwerking en tweerichtingsverkeer. Doel was inwoners en gemeente te laten samenwerken aan de toekomst van Noordenveld. De nota belicht participatie en communicatie vormen en de verschillende niveaus van participatie. De nota werd op 8 februari 2012 door de Raad vastgesteld met de toezegging van het Bestuur, aan de slag te gaan met de uitvoering ervan, dit in samenwerking met inwoners, medewerkers en de Gemeenteraad van Noordenveld. Geringe inzet heeft er toe geleid dat er ook hierna een rapport participatie van de Rekenkamercommissie Noordenveld volgde en een Manifest Inwonersparticipatie.

Naast sociale contacten is vertrouwen tussen mensen en ten opzichte van maatschappelijke instellingen en de gemeente een aspect dat invloed heeft op de welvaart. In Drenthe lijkt een goede voedingsbodem te zijn voor inwonerskracht, er ontstaan initiatieven vanuit de samenleving waarmee inwoners gezamenlijk gemeentetaken willen organiseren. LGN heeft een ambitieus programma. De succesvolle uitvoering van dit programma staat of valt met een goed functionerende gemeentelijke organisatie; College, Gemeenteraad en ambtenaren. LGN wil dat de gemeentelijke organisatie voortdurend klaar staat om de inwoners waar mogelijk ten dienste te zijn bij al hun initiatieven, vragen en zorgen. Niet afstandelijk en vanuit de regeltjes maar met lef en betrokkenheid.

De meeste jongvolwassenen (18-34 jaar) willen in het Noorden blijven wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen geeft in een onderzoek aan binnen een straal van 5 km van hun huidige woonplaats te willen blijven wonen. Voor starters en doorstromers zijn in Noordenveld te weinig kansen om een geschikte woning te vinden. Ook voor woningzoekende op de huurmarkt staat de wachttijd momenteel op acht jaar. Nergens in Drenthe is de wachttijd zo lang als in Noordenveld. 

Als basis voor het opstarten van Dorpen van de Toekomst zal er eerst een nulmeting moeten plaatsvinden gekoppeld aan de verschillende thema’s. Te denken aan Leefbaarheid, Energie, Circulariteit, Ondernemen, Klimaatadaptatie, Gezondheid en Wonen. In samenspraak met inwoners zullen per thema het noodzakelijk te bepalen doelsituatie per dorp/ wijk worden besproken alvorens dorpsgericht beleid vast te stellen. 

Werken aan participatie, inspraak en communicatie doen we samen. Alleen met uw stem voor het programma van LGN, waar binnenkort u meer over gaat horen is er verandering mogelijk. Dit is de kracht van de lokale samenleving.
 

Documenten

Blijf op de hoogte van ons nieuws!

Contact

Lijst Groen Noordenveld

Secretariaat:
Esweg 41
9305 TB Roderesch
Telefoon: 06 15196984
Email: info@lijstgroennoordenveld.nl
KvK- nummer: 01166627